Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENT BY SOME VARIABLES )

Author : Fatma TAŞKIN EKİCİ   - Erhan EKİCİ - Güllü KATIRCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 515-525
8    7


Summary

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm ve çevre ile ilgili tutumlarının, öğrencilerin bazı demografik özelliklerine göre değişimini incelemektir. Bu değişkenler cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba mesleği, ailedeki birey sayısı, evin ısıtma sistemi, yaşadığı konutun özelliği ve yaşam yeridir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik yazılımı ile analiz edilmiştir. Çalışmada öğrenci ve aile bilgilerinin yer aldığı demografik bilgiler ile Avan ve arkadaşları tarafından geliştirilen çevre tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Denizli merkez mahallelerinde bulunan üç farklı okulda öğrenim görmekte olan 160 7. sınıf ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda yaşanılan konutun özelliği dışındaki demografik özelliklerin öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre tutumlarında anlamlı bir fark oluşturmadığı, ancak yaşadığı konutun özelliği değişkeninin bilgi ve duygu düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmaz iken davranış düzeyinde ise müstakil ev lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra şehir merkezinden uzak, doğayla bütünlenmiş mahallede yaşayan öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre tutumlarının daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Geri dönüşüm, Çevre, Ortaokul, Demografik Bilgi, Tutum

Abstract

The aim of this study is to examine the change of primary school 7th grade students' attitudes towards recycling and the environment according to some demographic characteristics of the students. These variables are gender, family income level, mother and father education level, mother and father occupation, number of members in the family, heating system of the house, characteristics of the house and living place. Survey method was used in the study. Obtained data were analyzed with SPSS statistical software. In this study used a questionnaire form including demographic student and family information and the environmental attitude scale developed by Avan et al. The study group consists of 160 7th grade middle school students enrolled in three different schools in Denizli central neighborhoods in the 2018-2019 academic year. As a result of this study, demographic characteristics other than the property of the house inhabited did not make a significant difference in the recycling and environmental attitudes of the students, but the property of the house variable did not make a significant difference in the level of knowledge and emotion, while a significant difference was found in favor of the detached house in the behavior level. In addition, it was determined that the recycling and environmental attitudes of the students who live in neighborhoods that are far from the city center and integrated with nature are more positive.Keywords
Recycling, Environment, Middle School, Demographic Information, Attitude

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri