Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHÎ VE KÜLTÜREL AÇIDAN BUHARA
(BUKHARA FROM A HISTORICAL AND CULTURAL PERSPECTIVE )

Author : Emin OBA   - Hulisi GÜRBÜZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-1)
Page : 133-141
7    10


Summary

Buhara, geçmişten günümüze kadar birçok tarihî, kültürel vb. faaliyetlerin yaşandığı bir şehirdir. Bundan dolayı şehir, kadim geçmişiyle Türk kültür hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Buhara şehri, tarihî, kültürel, sosyal, siyasal vb. yönlerden ele alınmaktadır. Şehrin geçmişte ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler verilirken şehrin tarihine yön vermiş devletler, milletler hakkında bilgiler verilmiş ve bu milletlerin şehrin mimari yapısına ve kültürel yönüne katkıları hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buhara şehri, sadece coğrafi konum ve tarihî ile ön plana çıkmamaktadır. Şehir İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrasında da birçok dinî faaliyete ev sahipliği yapmıştır. İslamiyet’le birlikte özellikle birçok önemli medreselerin burada faaliyetlerine rastlanılmıştır. Şehir İpek yolu güzergâhında yer almasından dolayı geçmişte ve günümüzde de önemli merkezlerden kabul edilmektedir. Kısacası bu çalışmada şehir, birçok yönden ele alınmıştır.Keywords
Buhara, coğrafi konum, tarihî-kültürel yapı

Abstract

Bukhara, many historical, cultural, etc. from the past to the present. is a city of activities. Therefore, the city has an important place in Turkish cultural life with its ancient past. In this study, the city of Bukhara, historical, cultural, social, political and so on. are discussed from aspects. Information about the past and present situation of the city is given. While giving this information, information was given about the states and nations that shaped the history of the city and general evaluations were made about the contributions of these nations to the architectural structure and cultural aspect of the city. The city of Bukhara stands out not only with its geographical location and history. The city hosted many religious activities before and after Islam. Along with Islam, activities of many important madrasas were found here. The city is considered to be one of the important centers in the past and today because it is located on the Silk Road route. In short, the city has been handled in many ways in this study.Keywords
Bukhara, geographic location, historical-cultural structure

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri