Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGUSAL EMEK İLE İŞ TATMİNİ VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP EMOTIONAL LABOR BETWEEN JOB SATISFACTION AND INDIVIDUAL PERFORMANCE )

Author : Ömer ÖZİŞLİ   - Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-8)
Page : 862-872
11    10


Summary

Bu araştırma ile 207 sağlık çalışanı üzerinde duygusal emeğin iş tatmini ve bireysel performans üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Kocaeli ilinde faaliyet gösteren hastanelerdeki 207 sağlık çalışanından elde edilen veriler kullanılarak değişkenler arası ilişkiler incelenmiştir. Veriler doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Korelasyon analizi ile duygusal emeğin “derinlemesine davranış sergileme” boyutu ile”iş tatmini ve “bireysel performans” arasında anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Duygusal emeğin “samimi davranış sergileme” boyutuile ”iş tatmini” arasında anlamlı ilişki bulgulanmıştır. “Bireysel performans” ile arasında anlamlı ilişki bulgulanmamıştır. Regresyon analizi sonucunda, duygusal emeğin derin davranış sergileme ve samimi davranış sergileme boyutlarının iş tatminini istatistiksel olarak pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Duygusal emek boyutlarının bireysel performans üzerindeki etkilerine yönelik anlamlı bulgulara rastlanmamıştır. Bu çalışma çalışanların duygu durumlarına önem verilerek çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan yöneticiler için önemli bulgular sağlamaktadırKeywords
Duygusal Emek, İş Tatmini, Bireysel Performans

Abstract

In this research, emotional labor seffect on jobsatis factionand individual performance is investigated on 207 health care workers. Relations between parameters wereanaly zedusing the data that obtained from 207 health care workers in hospitals operating in Kocaeli province. The data were analyzed by verificati ve factor analysis, correlation analysisand regression models. Significant relations between correlation analysis and emotional labor’s deepacting dimensionand job satisfaction, individual performance were discovered. Significant connections between emotional labor’s “expression of naturally felt behavior dimensionand job satisfaction were discovered. No significant connection between individual performance were discovered. Inconsequence of there gression analysis, İt was found that emotional labor’s deepacting and surface acting dimension saffect job satisfaction statistically positive. No significant findings were found on emotional labor dimensions effects on individual performance. This research provides important findings formanager saiming to increase employee and customer satisfaction by payin gattention to workers naturally feltemotions.Keywords
Emotional Labor, Job Satisfaction, Individual Performance

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri