Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEREL/VERNAKÜLER MİMARİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: GELENEKSEL BİNGÖL KONUTLARI ÖRNEĞİ
(EVALUATION OF VERNACULAR ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY: THE CASE OF BINGOL TRADITIONAL HOUSES )

Author : Fatma KÜRÜM VAROLGÜNEŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 286-300
7    9


Summary

Vernaküler yerleşim örnekleri, bulunduğu bölgenin özgünlüğünü, yapı ve yaşam tecrübelerini günümüze taşıyan rehberlerdir. Aynı zamanda çevre, kültür ve ekonomik koşullara uygun çözümleri ile ekolojik ve sürdürülebilir yapılardır. Bu nedenle farklı bölgelerde bulunan vernaküler mimarlık örnekleri, derinlemesine incelenmeli ve yorumlanmalıdır. Bu bilinçle yapılan çalışmada yerel verilerin kırsal yerleşimler üzerinde etkisi ve vernaküler mimarlığın sürdürülebilirlikle yakın ilişkisi Türkiye’de bulunan Bingöl kırsal yerleşim alanlarında irdelenmiştir. Bu araştırma ile bölgede azalan vernaküler mimari örnekleri belgelenmiş olacaktır. Ayrıca çalışmada yapılan analizler, yeni yerleşim alanları için veri kaynağı olarak kullanılabilecektir. Çalışmada literatürden derlenen sürdürülebilirlik ilkeleri ve vernaküler mimarlık ilkeleri ortak stratejiler dikkate alınarak tek bir diyagram olarak geliştirilmiştir. Çalışma alanı sürdürülebilirliğin çevresel, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyutları dikkate alınarak ana ve alt kriterler bütününde analiz edilmiştir. Elde edilen veriler saha araştırması, ölçümler, eskizler, gözlemler ve yöre insanıyla yapılan görüşmeler sonucunda şematik ifadelerle desteklenerek aktarılmıştır.Keywords
Vernaküler Mimarlık, Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Miras, Bingöl Konut Tipolojisi

Abstract

Vernacular settlement examples are guides that bring the originality of the region and its structural and vital experiences to the present. At the same time, they are ecological and sustainable structures with appropriate solutions suitable for environmental, cultural and economic conditions. Therefore, examples of vernacular architecture found in different regions should be studied and interpreted in depth. In this study, the effect of local data on rural settlements and the close relationship of vernacular architecture with sustainability were examined in Bingöl rural settlements in Turkey. With this research, the decreasing vernacular architectural examples in the region will be documented and recorded. In addition, the analyses performed in the study can be used as a data source for new residential areas. In the study, sustainability principles and vernacular architecture principles compiled from the literature were developed in a single diagram, taking into account common strategies. The study area has been analysed based on the main and sub criteria, taking into account the environmental, socio-cultural and socio-economic dimensions of sustainability. Data obtained from field research, measurements, sketches, observations and interviews with local people were conveyed by supporting schematic expressions.Keywords
Vernacular architecture; sustainable development; rural heritage; Bingöl housing typology

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri