Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ ÖĞRETME MOTİVASYONU VE ÖĞRETMENLİK ÖZYETERLİLİK İNANÇLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF TEACHING PRACTICE ON TEACHING MOTIVATION AND TEACHING SELF-EFFICIENCY BELIEFS )

Author : Nadire Emel AKHAN   - Burcu KAYMAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 563-573
7    8


Summary

Bu çalışmada öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu ve öz yeterlilik inançlarını nasıl etkilediği, sosyal bilgiler öğretmenliği örneği ile ortaya konulmasını amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıfındaki 57 (19 Kadın, 38 Erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutu için çalışma grubundan rastgele seçilen (8 Kadın, 8 Erkek) 16 öğretmen adayı ile öğretmenlik uygulaması bitiminde görüşme yapılmıştır. Çalışmanın verileri Öğretme Motivasyonu Ölçeği (ÖMÖ), Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği (ÖÖÖ) ve Görüşme Formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS programından, nitel verilerin analizinde ise betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları bitiminde başladıkları zamana göre öğretme motivasyonlarının ve öğretmenlik öz yeterliliklerinin arttığı, öğretme motivasyonlarının öğretmenlik öz yeterlilik inançları ile orta düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmanın nitel bulgularının da nicel bulguları desteklediği ifade edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre çalışmanın okul deneyimi dersi ile farklı branşlarda da yapılması önerilmektedir.Keywords
Öğretmenlik uygulaması, motivasyon, öz yeterlilik, sosyal bilgiler

Abstract

The present study aims to reveal how teaching practice affects teacher motivation and self-efficacy beliefs through the example of social studies teaching. The mixed method, in which qualitative and quantitative methods are used together, was used in the study. The sample of the research consists of 57 (19 Female, 38 Male) preservice teachers in the last year of social studies teaching at a state university. For the qualitative dimension of the study, interviews were held at the end of the teaching practice with 16 preservice teachers (8 Female, 8 Male) randomly selected from the sample. The data of the study were collected using the Teaching Motivation Scale (TMS), the Teacher Self-Efficacy Scale (TSS) and the Interview Form. The SPSS program was used in the analysis of quantitative data, and descriptive analysis was used in the analysis of qualitative data. When the results of the study are examined, it is seen that the preservice teachers' teaching motivation and teaching self-efficacy increased at the end of their teaching practice compared with the time they started, and their teaching motivation was moderately related to their teaching self-efficacy beliefs. In addition, it can be stated that the qualitative findings of the research support the quantitative findings. According to the results obtained, it may be suggested that the study be conducted in different fields.Keywords
Teaching practice, motivation, self-efficiency, social studies

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri