Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE MÜZİK SOSYOLOJİSİ DÜŞÜNCESİNE AİT İLK MEVCUT METİNLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BATI SOSYOLOJİ EKOLÜ, SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ (1923-1960)
(EFFECTIVE ON FIRST AVAILABLE TEXTS OF BELONGING TO THOUGHT OF THE MUSIC SOCIOLOGY IN TURKEY WESTREN SOCIOLOGY ECOL, SOCIOLOGISTS AND WORKS (1923-1960)  )

Author : Tuncay YILDIRIM    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 379-396
7    7


Summary

Bu araştırmada, Türkiye’de müzik sosyolojisi düşüncesine ait ilk mevcut metinler üzerinde etkili olan Batı sosyoloji ekolü, sosyologları ve eserlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada elde edilecek olan veriler, ilk olarak Türkiye’de müzik sosyolojisinin tarihsel serüvenine ışık tutması bakımından önemlidir. Ayrıca müzik sosyolojisi, sosyolojinin göreceli alt dallarından birisi olması nedeniyle, yapılacak olan tespitler aynı zamanda Türk sosyoloji tarihi açısından da önem teşkil etmektedir. Bu yüzden araştırmanın kavramsal çerçevesi içerisinde ilk olarak, Türk sosyoloji düşüncesi üzerinde etkili olan Batı sosyoloji düşüncesi incelenmektedir. Sonrasında, kronolojik sıra takip edilerek, sırasıyla Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mahmut Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik sosyolojisi görüşleri incelenmektedir. Ayrıca Gökalp’in Atatürk’ün müzik fikirleri üzerindeki rolünü tartışabilmek amacıyla, Gökalp’le ilgili bölümde, Atatürk’ün müzik fikirlerine de yer verilmektedir. Bu araştırmanın verileri, nitel araştırma yönteminin literatür taraması tekniği kullanılarak elde edilmektedir. Araştırmanın sonucunda, Fransız sosyolojisi ekolü, sosyologları ve eserlerinin, Türkiye’deki ilk müzik sosyolojisi metinleri üzerinde, egemen bir role sahip olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Müzik Sosyolojisi, Sosyoloji, Batı Sosyoloji Ekolü, Sosyologlar, Eserler

Abstract

In this study, is aimed to be determined works and sociologists, Westren sociology ecol, effectıve on first available texts of belonging to thought of the music sociology ın Turkey. The data to be obtained in study, firstly, is important to shed light on the historical journey of music sociology in Turkey. Also the sociology of music, because it is one of the relative sub-branches of sociology, the determinatios to be made are also important for the history of Turkish sociology. Therefore, within the conceptual framework of the research firstly, is examined thought of western sociology effective on thought of Turkish sociological. After that, following the chronological order, respectively Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mahmut Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’s are examined music sociology views. In order to discuss Gökalp's role on Atatürk's musical ideas, in the section about of the Gökalp, is given place Atatürk's musical ideas. Data of this research, is obtained using the literature review technique of qualitative research method. As a result of the research, western sociology ecol, sociologs and their works, were determined to have a dominant role the first text on the sociology of music in Turkey.Keywords
Music Sociology, Sociology, Westren Sociology Ecol, Sociologists, Works

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri