Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KASTAMONU DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNİN TERAPİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF KASTAMONU STATE HOSPITAL GARDEN IN TERMS OF THERAPEUTIC EFFECT )

Author : Çiğdem SAKICI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 370-378
6    11


Summary

Diğer dış mekân tasarımlarından farklı olarak hastane bahçeleri tasarlanırken, estetik kaygılar ikinci plana atılmalı öncelikle kullanıcıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarım yaklaşımlarına yer verilmelidir. Bu çalışma yardımıyla Kastamonu’da yapılan yeni Devlet Hastanesi’nin bahçesinin kullanıcılar için uygunluğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bahçe değerlendirmesinde 3 anabaşlık altında 14 altbaşlık kullanılmış ve toplamda 52 değerlendirme kriteri yardımıyla hastane bahçesi değerlendirilmiştir. Bahçenin değerlendirmesi için hasta, hasta yakını ve personelden oluşan 100 alan kullanıcısı ile anket çalışması yapılmış ve anket çalışmasındaki bu değerlendirme kriterleri yardımıyla kullanıcı memnuniyeti ortaya konulmuştur. Soruların değerlendirilmesinde 3'lü Likert ölçeği kullanılmıştır. Kullanıcı grupları arasında puanlarda farklılık olup olmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis testinden, farklılıkları karşılaştırmak için de Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Anket sonuçları ve Açık Alan Terapi Ünitesi tasarım kriterleri dikkate alınarak hastane bahçesinin problemleri ortaya konulmuş, bu problemlere çözüm önerileri getirilmiş ve sonuçta hastane bahçesinin açık alan terapi ünitesine dönüştürülebilmesi için bu alana özel bir leke tasarımı önerilmiştir.Keywords
Açık Alan Terapi Üniteleri, Hastane Bahçeleri, İyileştirici Çevre

Abstract

While designing hospital gardens, aesthetic concerns should be put into the second plan, and design approaches should be included in line with the requests and needs of the users, unlike other outdoor design. The suitability of the garden of the new State Hospital in Kastamonu with the help of this study has been revealed. In the evaluation, 52 criteria, 14 sub-headings and 3 main headings were taken separately point average for each feature. For the evaluation of the garden, a survey study was conducted with 100 field users consisting of patients, visitor and staff and user satisfaction was determined. 3-point Likert scale was used in the evaluation of the questions. The Kruskal-Wallis test was used to determine whether there was a difference in scores between the user groups, and Mann-Whitney U test was used to compare the dissimilarity in the characteristics of the difference. Based on the results of the questionnaire and the design criteria of the Open Area Therapy Unit, the problems of the hospital garden were presented and solutions were offered to these problems, and a special stain design was proposed to convert the hospital garden into an open space therapy unit.Keywords
Open Space Theraphy Units, Hospital Gardens, Healing Environment

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri