Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBÜ’L-MU‘ÎN EN-NESEFÎ’YE GÖRE KERRÂMİYYE EKOLÜ VE GÖRÜŞLERİ
(According to Abu'l-Mu'în an-Nesafi, Kerramiyya and his Views )

Author : Mehmet TÖZLUYURT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 713-824
10    13


Summary

Muhammed b. Kerrâm, zühd hayatıyla tanınmakla birlikte ilim tahsilinden geri durmamış ve bu uğurda pek çok şehir dolaşmıştır. Horasan’ın önemli ilim merkezleri olan Nîşâbur, Belh, Herat gibi şehirlerde dönemin önde gelen Mürciî âlimlerden dersler almıştır. Görüşlerinin halk nazarında itibar görmesinde zâhid kişiliği kadar etkili vaaz sunumunun da rolü olmuştur. Ancak görüşlerinin sistemli hale getirilmesi ve farklı bir ekol kurucusu olarak kabul görmesi vefatı sonrasında olmuştur. Samaniler ile Gazneliler’in kısmî de olsa siyasî desteğini kazanmış olan Kerrâmiyye ekolü, bu siyasî destek sayesinde dinî, siyasî ve sosyal alanda bölgeyi etkilemiştir. Onlar, Şia başta olmak üzere birçok dinî-toplumsal grupla ilmî münazaralar yapmışlardır. İbn Kerrâm’ın müntesipleri ilerleyen süreçte tasavvuf, fıkıh ve kelâm gibi ilim dallarında kendilerine has görüşleri ile farkındalık oluşturmuşlardır. Kerrâmiyye ekolü daha çok îmân konusundaki görüşüyle dikkatleri çekse de Allah’ın sıfatları, ilim, nübüvvet, imâmet, rızık ve kabir halleri gibi konularda görüş dile getirmiştir. Onların bu konulardaki düşüncelerinin neredeyse tamamı eserleri günümüze ulaşmadığından kendilerine muhalif olan grupların eserlerinde yer almaktadır. Farklı ekollerce Mürciî, Hâricî olarak tanımlanan Kerrâmiyye, Hanefî-Mâtürîdî gelenekte sıfatlar konusundaki tecsîmi çağrıştıran görüşlerinden dolayı genel olarak Mücessime-Müşebbihe şeklinde değerlendirilmiştir. Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin önemli simalarından olan Ebü’l-Mu‘în en-Nesefî de Kerrâmiyye’yi farklı bir ekol olarak değerlendirmiş, görüşlerini sistematik bir şekilde ele alarak aklî ve naklî delillerle çürütmeye çalışmıştır.Keywords
Kelâm, Nesefî, Kerrâmiyye, Mezhep, İtikat

Abstract

Although Muhammad b. Kerram is known for his zuhd life, he did not stop from collecting knowledge and traveled to many cities for this purpose. He took lessons from the leading Mürcii scholars of the period in cities such as Nisabur, Belh, and Herat, which are important scientific centers of Khorasan. As effective as zahid's personality was the role of preaching presentation in the reputation of his views in the public eye. But it was after his death that his views were systematized and accepted as the founder of a different school. Kerramiyya, who gained partial political support from the samanids and Ghaznavids, influenced the region in the religious, political and social sphere thanks to this political support. This sect, which creates awareness with its unique views in branches of science such as Sufism, fiqh and Kalam, has reached the strength to fight many religious-social groups, especially Shia. Although the kerramiyya school attracted more attention for its view of faith, it expressed views on such issues as the adjectives of Allah, knowledge, nubuvvet, Imamate, sustenance and kabir States. Almost all of their thoughts on these issues are contained in the works of groups that oppose them. By different schools, Mürcii, Kerramiyya, defined as External, has been generally evaluated as Mujessime-Mushebbihe due to their views evoking tecsimi on adjectives in the Hanafi-Maturidi tradition. Abul-Mu'un an-Nesafi, one of the important figures of the Hanafi-Maturidi tradition, also considered Kerramiyya as a different school and tried to refute his views with a number of proofs by systematically addressing them.Keywords
Theology, Nesafi, Karramiyya, Sect, Belief

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri