Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİKTE MÜKEMMELİN GÖRECELİĞİ: AKORT SİSTEMLERİNİN EVRİMİ VE EŞİT TAMPERE SİSTEMİN YÜKSELİŞİ
(RELATIVITY OF EXCELLENCE IN MUSIC: EVOLUTION OF TUNING SYSTEMS AND THE RISE OF THE EQUAL TEMPERAMENT SYSTEM )

Author : Onur ŞENEL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 352-369
10    10


Summary

Akort sistemlerinin Batı müzik dünyasındaki evrimi sürekli daha mükemmeli hedefleyen bir arayış sürecini ifade eder. Pisagor dizisi ile başlayan matematiksel ilkelere dayalı ideal bir sistem kurma uğraşı yüzyıllar içinde birbirinden farklı sistemlerin ortaya çıkması ile sürmüştür. Her sistem, kendisinden önceki sistemlerin yanıt veremediği estetik ve pratik beklentilere yönelik bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte her sistemin kendi döneminin estetik anlayışının bir sonucu olması, herhangi bir sistemin sınırının da bu anlayıştaki değişimlere bağlı olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan akort sistemlerinin mükemmelliği tasarım idealleri açısından görecelidir. Her biri kendi zamanının perspektifi açısından avantajlar sunan akort sistemleri başka bir zamana göre yetersiz kalabilmiştir. Bu durum herhangi bir sistemin diğerinden üstün olduğunu değil, her sistemin kendi döneminin estetik çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Mükemmel bir sonuç olarak ileri sürülen eşit tampere sistemin diğer sistemler aleyhine yükselişi de üstünlüğünün değil, belirli bir dönemde ortaya çıkan ve sonuçları sürmekte olan bir anlayışın sonucudur. Bu anlayış, sistemin önceki sistemlerden farklı bir biçimde bir kültürel ideal olarak kabul edilmesinden kaynaklıdır. Böylece diğer sistemler ortadan kalkarken eşit tampere sistem bir değerlendirme ölçütü haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu yazıda Pisagor dizisinden itibaren akort ve tampereman yöntemleri incelenerek, bunları ortaya çıkartan koşullar, sistemlerin temel ilkeleri, avantaj ve dezavantajları ile eşit tampere sistemin hâkimiyetinin sebep ve sonuçları üzerinde durulacaktır.Keywords
Akort, Tampereman, Eşit Tampere, Pisagor Dizisi, Tam Entonasyon, Ortalanmış Ton

Abstract

The evolution of tuning systems in the Western music world is an example of a continuous process of seeking perfection. Efforts to produce an ideal system based on mathematical principles started with the Pythagorean scale and continued with the emergence of different systems over centuries. Each system was designed as a solution for the aesthetic and practical expectations that the previous systems could not meet. On the other hand, the fact that each system resulted from the sense of aesthetics of its own time indicates that the limits of any system depend on the changes in the sense of aesthetics. In this regard, the excellence of a tuning system is relative in terms of the ideals of design. Although the tuning systems provide certain advantages from the perspective of their own time, they may be insufficient for another period. This does not show that any system is superior to another system; rather, it indicates that each system should be evaluated within the aesthetic framework of its own time. The rise of the equal temperament system, which is suggested as an excellent result, against the other systems is the result of an understanding that emerged at a certain time and the results of which continue, rather than its superiority to the other systems. This understanding arises from the fact that this system is accepted as a cultural ideal, unlike the previous systems. Thus, while the other systems have disappeared, the equal temperament system has become an assessment criterion. In this regard, this paper analyzes the tuning and temperament methods from the Pythagorean scale onwards and addresses the conditions that created them, the main principles of the systems, their advantages and disadvantages, and the reasons for and results of the dominance of the equal temperament systemKeywords
Tuning, Temperament, Equal Temperament, Pythagorean Scale, Just Entonation, Meantone

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri