Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARİSTOTELES’İN BİLGİ GÖRÜŞÜNÜN EMPİRİZM VE RASYONALİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ARISTOTLE'S VIEW OF KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF EMPIRISM AND RATIONALISM )

Author : Mutlu AKSOY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-4)
Page : 414-420
11    14


Summary

Bilme arzusu ve isteğinin insanda doğuştan var olduğunu söyleyen Aristoteles’in, bir yandan bilginin duyumsamayla yani algıyla başlamasının zorunlu olduğunu kabul etmesi; öte yandan asıl anlamda bilmenin değişmeyen, öncesiz-sonrasız, kalıcı şeyleri bilmek olduğunu, tümel olmaksızın bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirmesi, günümüz konjonktüründe onun bir empirist mi yoksa rasyonalist mi olduğu tartışmalarını doğurmuştur. Bilgi edinim sürecinde hem duyumu hem de aklı vazgeçilmez unsurlar olarak gördüğü için ‘Aristoteles bir empirist miydi yoksa rasyonalist miydi?’ sorusuna net bir cevap vermek kolay değildir. İşte bu çalışmada, Aristoteles’in bilginin derecelerine ilişkin sınıflamasında akılla kavranan bilgi ile duyularla kavranan bilgiye yüklediği değere bakarak, onun hangi akıma daha yakın olduğu tartışılmıştır. Sonuç olarak, Aristoteles’in kendi bilgi hiyerarşisi açısından değerlendirildiğinde empirist olduğu doğru olmakla birlikte, algı ile edinilen bilginin nous ile onaylanması ön koşulunu koyması, onu aynı zamanda rasyonalist olarak da tanımlamamızı mümkün kılar. Mümkün kılmaktan da öte, duyuyla elde edilen her şeyi ‘nous’un onayına sunarak bir anlamda bilgiye ulaşma noktasında aklı öncelemiş olur. Buradan hareketle Aristoteles’in bilgi görüşünde dualist bir yanının olduğunu, ancak rasyonalist kimliğinin literatürde vurgulanagelen empirist kimliğinden daha baskın olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.Keywords
Aristoteles, Epistemoloji, Bilgi, Empirizm, Rasyonalizm

Abstract

The fact that Aristotle, who said that the desire to know is innate in human beings, on the one hand admits that knowledge must begin with sensation (i.e. perception); on the other hand, states that knowing in the real sense is knowing things that are eternal, do not change, and that it is not possible to reach knowledge without a universal has led to discussions on whether he is an empiricist or a rationalist in today's conjuncture. As he sees both sense and mind as indispensable elements in the process of knowledge acquisition, it is not easy to give a clear answer to the question ‘Was Aristotle an empiricist or rationalist?’. In this study, by looking at the value that Aristotle attributes to the knowledge grasped with the mind and the knowledge grasped with the senses in his classification of degrees of knowledge, we have discussed which school he is closer to. As a result, although it is true that Aristotle is an empiricist when evaluated in terms of his own hierarchy of knowledge, his precondition that the knowledge acquired through perception is confirmed by nous makes it possible to define him as a rationalist as well. Beyond making it possible, by presenting everything that is acquired through sense to the approval of ‘nous', in a sense, prioritizes the mind for reaching information. From this point of view, it would be appropriate to say that Aristotle has a dualistic perspective in his view of knowledge, but also that his rationalist identity is more dominant than his empiricist identity that has been emphasized in the literature.Keywords
Aristotle, Epistemology, Knowledge, Empiricism, Rationalism

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri