Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİNDE BULMACA İLE KAVRAM ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF CONCEPT TEACHING THROUGH CROSSWORDS ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN TURKISH COURSE )

Author : Dilek BİLGİN   - Nazan BEKİROĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 485 - 495
7    5


Summary

Bu araştırmanın amacı bulmacaların ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kavram öğrenme düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test-son test modeli kullanılmış, Çalışmada “Sağlık, Spor ve Oyun” ile “Dünya ve Çevre” adlı 7. ve 8. temalara ait okuma metinleri örnekleme alınmıştır. Araştırmacı tarafından bu temalardaki okuma metinlerindeki kavramların öğretilmesine yönelik bulmaca etkinlikleri oluşturulmuştur. Çalışmada nicel veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan Kavram Öğretimi Başarı Testi ve Bulmacaya Yönelik İlgi Anketi ile toplanmıştır. Kontrol grubunda dersler, seçilen temalardaki metinler ve çalışma kitaplarındaki etkinliklerle sınırlı tutularak işlenirken deney grubunda aynı temalardaki kavramların kavratılmasını sağlamak için araştırmacı tarafından hazırlanan bulmaca etkinlikleri kullanılarak işlenmiştir. Çalışma grubu Trabzon ilinde Yıldızlı Toki Ortaokulunun iki farklı 5. sınıf şubesindeki toplam 53 (kontrol: 26; deney: 27) öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın yapıldığı şubelerin biri kontrol grubu öteki deney grubu olmak üzere rastgele belirlenmiştir. Uygulama 9 hafta sürmüştür. Nicel veriler Sosyal Bilimler İstatistik Programı SPSS 22.00’de t testi ve tek yönlü ANOVA analiziyle değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda Türkçe dersinde bulmaca etkinlikleriyle ve mevcut MEB kitabında yer alan söz varlığı etkinlikleri ile gerçekleştirilen kavram öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu yönde anlamlı etkisinin bulunduğu fakat etkinliklerin akademik başarıya etkisi hususunda birbirine üstünlükleri yönünde anlamlı bir farklılıkları olmadığı görülmüştür.Keywords
Bulmaca, Kavram Öğretimi, Türkçe Dersi

Abstract

The purpose of this study is to analyse the effect of crosswords on middle school fifth-grade students’ level of concept learning in Turkish course. The study used a pretest-posttest control group design and sampled the reading texts included in the 7th and 8th themes “Health, Sports and Play” and “Earth and Environment”. Crossword activities were created by the researcher to teach the concepts in the reading texts on these themes. The quantitative data were collected using the Concept Teaching Achievement Test and the Interest in Crosswords Inventory developed by the researcher. The control group classes were limited to the texts of the selected themes and the activities in the workbook of the Ministry of National Education, while the experimental group classes were taught using crosswords activities prepared by the researcher to facilitate the comprehension of the concepts addressed in the themes. The study group consisted of 53 fifth-grade students (experimental group: 27 and control group: 26) attending two different sections in Yıldızlı Toki Middle School in Trabzon. The sections were randomly assigned as the control group and the experimental group. The experimental procedure lasted 9 weeks. The quantitative data were analysed through t-test and one-way ANOVA statistics using SPSS software version 22.00. The analysis results showed that concept teaching in Turkish course through the crossword activities and through the workbook vocabulary activities had a significant positive effect on students’ academic achievement, while there was no significant difference between the two concept teaching methods in terms of their effect on academic achievement.Keywords
Crossword, Concept Teaching, Turkish Lesson

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri