Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURGUT UYAR’IN ‘KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ
(AN ANALYSIS ON THE POEM ‘KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI’ BY TURGUT UYAR )

Author : Memet ABUKAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-1)
Page : 125-132
6    39


Summary

Türk edebiyatının çok yönlü şairlerinden biri olan Turgut Uyar, 1947’de Yâd adlı ilk şiiriyle edebiyat dünyasına adım atmış ve Arz-ı Hal, Tütünler Islak, Dünyanın En Güzel Arabistanı gibi birçok eserle Türk şiirinde önemli bir yer edinmiştir. Şiirlerini başta serbest ölçü olmak üzere divan edebiyatı, halk edebiyatı ve batı tarzı nazım şekillerinden yararlanarak zengin bir formda oluşturmuştur. Bu durum gelenekten moderne farklı birçok şiir akımının onun şiirlerine kaynaklık ettiğinin de bir göstergesidir. Fakat onun şiir serüvenine bakıldığında en yetkin şiirlerinin İkinci Yeni döneminde verildiği söylenebilir. Bu dönem şiirlerinde bilinçaltına yönelik sezgilerin güçlü çağrışım ve imgelerle derinleştirildiği ve ölüm, kaçış, kent, yalnızlık gibi daha çok bireysel ve varoluşsal temalarla çok katmanlı olarak örüldüğü saptanabilir. Nitekim Uyar’ın memnun olunmayan bir durumdan mutlu ve huzurlu zamanlara erişileceğine dair bir umudu veya beklentiyi temel alan Kurtarmak Bütün Kaygıları adlı şiirinde de bu bireysel temayı görebilmek mümkündür. Bu çerçevede yapılan bu çalışmada Uyar’ın bahse konu olan şiiri Aktaş’ın şiir çözümleme tekniğine göre zihniyet, yapı, tema, dil ve ahenk başlıkları altında değerlendirilerek onun sezgiye dayalı ve çok katmanlı şiir dünyasına yönelik ipuçlarına ulaşılmaya çalışılacaktır.Keywords
Şiir Tahlili, Turgut Uyar, Kurtarmak Bütün Kaygıları

Abstract

One of the versatile poets of Turkish literature, Turgut Uyar entered the world of literature with his first poem Yâd in 1947 and gained an important place in Turkish poetry with various works such as Arz-ı Hal, Tütünler Islak, Dünyanın En Güzel Arabistanı. Uyar formed his poems in a rich form making use of mainly free verse, divan literature, folk literature and western-style verse forms. This also indicates that many poetry movements from traditional to modern became the source of his poetry. However, considering his adventure of poetry it can be said that his most competent poems were introduced in the Second New period. In the poetry of this period, it can be determined that the subconscious intuitions are deepened with strong connotation and images and built in a multilayer way with mostly personal and existential themes such as death, escape, city and loneliness. Indeed, it is possible to see this personal theme in Uyar’s poem Kurtarmak Bütün Kaygıları based on hope or expectation for reaching happy and peaceful times from a discontented situation. In this context, in the current study it is aimed to find clues regarding Uyar’s intuitive and multilayer world of poetry by evaluating his poem subject to the study under the titles of mentality, structure, theme, language and harmony according to Aktaş’s poetry analysis method.Keywords
Study of Poem, Turgut Uyar, Kurtarmak Bütün Kaygıları

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri