Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜZENLİ ANTRENMAN YAPAN VE YAPMAYAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SEÇİLMİŞ FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF SELECTED PHYSICAL AND MOTOR CHARACTERISTICS OF STUDENTS WHO EXERCISE REGULARLY AND WHO DO NOT )

Author : Sezgin KORKMAZ   - Cem Sinan ASLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-8)
Page : 889-894
11    7


Summary

Bu çalışmanın amacı, düzenli antrenman yapan ve yapmayan kadın ve erkek öğrencilerin seçilmiş fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma kapsamında, 19-25 yaş arası, düzenli antrenman yapan ve yapmayan toplam 53 kişi ile ölçümler gerçekleştirildi. Katılımcılar antrenman yapma ve cinsiyet özelliklerine göre 4 gruba ayrıldı. Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, esneklik, denge, dikey sıçrama, anaerobik ve aerobik kapasite değerleri belirlendi. Elde edilen verilerin SPSS (v22.0) programı aracılığında değerlendirilmesinde; veriler normal dağılmadığından dolayı Kruskal Wallis testi, farkın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. Yanılma düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre; vücut ağırlığı, boy uzunluğu, aerobik kapasite, zirve güç, ortalama güç, minimum güç ve dikey sıçrama değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark oluşurken, beden kitle indeksi, yorgunluk indeksi, denge ve esneklik değerleri açısından anlamlı fark oluşmamıştır.Keywords
Aerobik, anaerobik, denge, dikey sıçrama, esneklik

Abstract

The purpose of this study was to compare selected physical and motor characteristics of students who exercise regularly and who do not. In this research, measurements were realized with 53 people between the ages of 19-25, who train regularly and who do not. Participants were divided into 4 groups according to their training situation and gender characteristics. Age, height, body weight, body mass index, flexibility, balance, vertical jump, anaerobic and aerobic characteristics of the participants were determined. The obtained data evaluated by the SPSS (v22.0) program. Since the data were not distributed normally, the Kruskal Wallis test was used, and the Mann-Whitney U test was used to understand from which groups the difference arose. The level of error set as 0.05. According to the results of the Kruskal Wallis test; While there was a statistically significant difference between the groups in terms of body weight, height, aerobic capacity, peak power, average power, minimum power, and vertical jump values, there was no significant difference in terms of body mass index, fatigue index, balance and flexibility values.Keywords
Aerobic, anaerobic, balance, vertical jump, flexibility

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri