Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİK BAŞARI, FİZİKSEL AKTİVİTE, EGZERSIZ VE SPOR İLİŞKİSİ: 2015’TEN GÜNÜMÜZE BİBLİYOGRAFİ TABANLI SİSTEMATİK DERLEME
(RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT, PHYSICAL ACTIVITY, EXERCISE AND SPORTS: BIBLIOGRAPHY BASED SYSTEMATIC REVIEW FROM 2015 TO THE PRESENT )

Author : Seyit KARABURÇAK   - Seren TURHAN - Cengiz AKALAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 594-601
8    7


Summary

Bu çalışmanın amacı, 2015-2020 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan akademik başarı ile fiziksel aktivite, egzersiz ve spor konularında yapılan çalışmalardan elde edilen verileri incelemektir. Konuyla ilgili 261 ulusal yayına ulaşılmış olup araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun olarak 13 yayın çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Tüm araştırmalar çalışma adı, yılı, yöntemleri/veri toplama araçları , sonuçları ve bulguları ile taranan dizinler açısından sistematize edilerek incelenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. İncelenen araştırmaların sonuçlarına bakıldığında 4 (%30) çalışmada öğrencilerin akademik başarısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, 2 (%15) çalışmada negatif yönde zayıf düzeyde ilişki bulunmuştur. 7 (%55) çalışmada ise öğrencilerinin akademik başarısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak ; üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmaların (n=8, %62) ortaokul (n=3, %23) ve lise (n=2 , %15) kademelerinde yapılanlara göre daha fazla olduğu bulunmuştur.Üniversite öğrencileri (n=5, %63) grubu gruplar arasında, akademik başarısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkinin en çok bulunduğu grup olmuştur.Keywords
Akademik Başarı, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Spor

Abstract

The aim of this study is to examine the data obtained from the studies published between 2015-2020 in Turkey about academic achievement and physical activity, exercise and sports. 261 national publications on the subject have been reached, and 13 publications have been evaluated in accordance with the criteria for inclusion in the study. All publications were analyzed by systematizing in terms of study title, year, methods/data collection tools, results and findings, and indexes scanned. This study was carried out in document scanning design, one of the qualitative research methods. Systematic review method was used in the study. Considering the results of the studies examined, a significant relationship was not found between the academic achievement of students and physical activity level in 4 (30%) studies, while 2 (15%) studies found a weak negative relationship. In 7 (55%) studies, a moderately significant positive correlation was found between the academic achievement and physical activity level of their students. As a result ; It was found that studies conducted with university students (n = 8, 62%) were higher than those at secondary school (n = 3, 23%) and high school (n = 2, 15%). University students (n = 5, 63%) group was the group with the most moderate positive correlation between academic achievement and physical activity level.Keywords
Academic Achievement, Physical Activity, Exercise, Sports

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri