Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HZ. İSA’YA NİSPET EDİLEN “İBNULLAH/ALLAH’IN OĞLU” KAVRAMI
(THE CONCEPT OF "IBNULLAH / THE SON OF GOD" AS RELATED TO JESUS )

Author : Ali BİNOL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 740-754
7    8


Summary

Tevhit, risalet ve ahiret, Kur’an’ın üç temel konusudur. Sûrelerin neredeyse tamamı bu üç konu etrafında şekillenir. Kur’an’ın tevhit inancı, Allah’ın tek ilah olduğu ve “rabb” olma sıfatının ona has olduğu esasına dayanır. Allah, hikmet sahibidir. Olmuş ve olacak her şey onun bilgi ve iradesi altında gerçekleşir. Emir ve hüküm ona aittir. O, yaratandır. Diğer varlıklar O’nun yaratmasıyla var olmuşlardır. O, her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır. Yerde ve gökteki tüm varlıklar O’na muhtaçtır. Evrenin en değerli varlığı olan insan da ona kullukla yükümlüdür. Kul olmak bakımından herkes aynı düzeydedir. Tevhit konusunda hassas olan Kur’an, sahih bir inanç biçimi ortay koyarken, inanç ve eylem bağlamındaki sapmaları da haber verir. Bu sapmaların biri, Hristiyanların ulûhiyet inancında belirginleşmiştir. Onlar Hz. İsa’yı ilahlaştırmışlardır. Onu kimi yerde ilah, kimi yerde ilahın bir parçası olarak anmışlardır. Ayrıca Hristiyanlar, Hz. İsa için “Allah’ın oğlu” ifadesini kullanmışlardır. Kitaplarında da var olan bu ifadeyi iftiharla savunmuşlardır. Kur’an, Hz. İsa’nın yaratılışını ve hayatını gündeme getirir. Onun ilah olamayacağını ifade eder. “Allah’ın oğlu” ifadesini de reddeder. Bu çalışmamızda, “Allah’ın oğlu” ifadesinin tarihsel kökenini, söz konusu söylemin nasıl inanç haline geldiğini ele alacağız. Kur’an’ın bu konuya bakışını inceleyeceğiz. Sonra da müfessirlerin konu ile ilgili yorumlarını tahlil etmeye çalışacağız.Keywords
İsa, Kur’an, Allah’ın Oğlu, Kul, Beşer

Abstract

Tawheed, prophecy and the hereafter are the three main subjects of the Quran. Almost all of the surahs are shaped around these three subjects. According to Quran the belief in oneness is based on the principle that Allah is the only deity and that the title of being "rabb" is unique to him. Allah is The Wise. Everything that has happened or will happen takes place under his knowledge and will. Command and judgment belong to him. He is The Creator. Other beings came into existence through His creation. He is all-knowing and almighty. All beings in the earth and in the sky need Him. Man, who is the most valuable asset of the universe, is also obliged to serve him. Everyone is at the same level in terms of being a servant. The Quran, being fair about tawhid, reveals a sound belief form, and informs about deviations in belief and action. One of these deviations became apparent in the Christian belief of divinity. They have deified Jesus. They referred to him as deity in some places and as a part of deity in others. In addition, Christians used the expression "Son of God" for Jesus. They proudly defended this statement, which is also present in their books. Quran, on the other hand, reveals Jesus’ coming to existence and his prophecy. It brings forth the creation and life of Jesus. The Quran expresses that He cannot be a deity. It also rejects the expression "Son of God". In this study, we will discuss the historical origin of the expression "Son of God" and how this discourse became a belief. We will examine the view of the Quran on this issue. Then we will try to analyze the commentators' comments on the subject.Keywords
Jesus, the Quran, Son of God, Servant, Human

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri