Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSMÂİL DEDE EFENDİ VE ZEKÂÎ DEDE TARAFINDAN BESTELENMİŞ OLAN 6 HİSÂRBÛSELİK ESERİN MAKAM ANALİZLERİNİN GENEL MAKAM TARİFLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF THE MAQAM ANALYSIS OF THE 6 HİSÂRBÛSELİK WORKS COMPOSED BY İSMÂİL DEDE EFENDİ AND ZEKÂÎ DEDE WITH THE GENERAL MAQAM DEFINITIONS )

Author : Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-3)
Page : 331-351
9    10


Summary

Türk müziğinde bazı makamlarda donanım, makam dizisi ve kullanılan çeşniler açısından yapılan tariflerde birtakım nüansların olduğu görülmektedir. Bu makamlardan biri de Hisârbûselik makamıdır. Bu çalışmada Hisârbûselik makamında bestelenmiş büyük formda eserler incelenerek makamı meydana getiren diziler, çeşniler ve makamın seyir özellikleri gözden geçirilmiştir. Bunun için Dede Efendi ile Zekâî Dede’ye ait olan birer Beste, Ağır Semâî ve Yürük Semâîden oluşan 6 adet Hisârbûselik eser incelenmiştir. Eserlerin notaları otoriteler tarafından yapılmış icrâlar dinlenmek suretiyle tashîh edilerek yeniden yazılmıştır. Her bir eserin makam analizi yapılarak kullanılan çeşniler ve bunların oranları tespit edilmiştir. Türk mûsikî nazariyât kaynaklarında verilen tariflerle bu çalışmada elde edilen bulgular arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Ayrıca iki bestekârın makamı kullanış şekilleri çeşni kullanım oranları üzerinden kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde nazariyâtçıların tarifleriyle bu iki bestekârın Hisârbûselik makamını işleyişleri açısından birtakım nüansların olduğu görülmüştür. Bu vesileyle icrâdan nazariyâta giden bir anlayışla Hisârbûselik makamının özellikleri yeniden gözden geçirilmiş ve makamın yapısı çok daha net bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
Hisârbûselik, Makam, Analiz, Çeşni

Abstract

It is observed that there is a set of nuances among the definitions made in terms of key signature, maqam (mode) development, and used “cesni” in some maqams in Turkish music. One of these maqams is Hisârbûselik maqam. In this study, works in large forms that were composed in Hisârbûselik maqam were analyzed, and developments and cesnis constituting the maqam and the characteristic development of the maqam were examined. Accordingly, 6 works in Hisârbûselik maqam that consist of Beste, Agır Semâî and Yuruk Semâî belonging to İsmâil Dede Efendi and Zekâî Dede were analyzed. The notes of the works were adjusted by listening to the performances by authorities and renotated. Maqam analysis was conducted for each work, and the used cesnis and ratios of these were determined. Similarities and differences between the findings obtained in this study and definitions stated in the theoretical sources of Turkish music were identified. In addition, usages of maqams by two composers were comparatively analyzed in terms of cesni usage ratios. As a result of the study, it was observed that there is a set of nuances in terms of usages of maqams by these two composers through the definitions by theoreticians. Hereby, the features of Hisârbûselik maqam were reviewed with an understanding from performance to theory, and the structure of the maqam was tried to be displayed in a clearer way.Keywords
Hisârbûselik, Maqam, Analysis, Cesni

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri