Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARDUİNO DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VIEWS ON STEM ACTIVITIES SUPPORTED WITH ARDUINO )

Author : Aslı GÖRGÜLÜ ARI   - Gülsüm MEÇO  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 496-507
9    15


Summary

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin entegrasyonu ile derslerin verildiği STEM eğitimi, 21. yüzyılın eğitim yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Arduino; ısı, sıcaklık nem gibi sensörler ile öğrencilerin orijinal projeler tasarlamasına imkân tanır. Bu çalışmanın amacı, Arduino destekli STEM yaklaşımıyla işlenen derslerin öğrenci görüşlerine dayanarak; avantajlarını, dezavantajlarını, öğrenciye katkılarını ve öğrencilerin ileride seçecekleri meslekleri etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Çalışma, İstanbul’da bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 6. Sınıfa giden 10 kişilik bir grup ile okul dışı STEM etkinliği kapsamında okul idaresi ve öğrenci velilerinden gerekli izinler alınarak gerçekleştirilmiş ve 5 hafta sürmüştür. Çalışma kapsamında fen bilgisi dersi, vücudumuzdaki sistemler ünitesine ait destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemleri Arduino ile desteklenerek fen, mühendislik, matematik ve teknoloji disiplinleri ile iç içe işlenmiştir. Çalışmanın içeriği için 5 adet Arduino destekli STEM etkinliği geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Çalışmada özel durum çalışması, yöntem olarak seçilmiş, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerden gelen cevaplar, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun etkinlikleri faydalı ve eğlenceli bulduğu, fen dersine olan bakış açılarını değiştirdiği, dersi daha çok sevmeye başladıkları, ileride seçecekleri mesleklerin mühendislik ve fen alanları yönünde değiştiği saptanmıştır. Arduino destekli STEM etkinliklerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkiler düşünüldüğünde, fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde bu tarz etkinlikleri daha sık kullanabileceği, vücudumuzdaki sistemler dışında diğer fen konularında da uygulanabileceği önerilmiştir.Keywords
Arduino, STEM, Fen Eğitimi, Vücudumuzdaki Sistemler

Abstract

Science, technology, engineering and mathematics disciplines that those courses are given by the integration of STEM education is considered as a 21st century approach to education. Arduino; It allows students to design original projects with sensors such as temperature, temperature, humidity. The aim of this study was based on the opinion supported by the Arduino and committed students with STEM courses approach; to reveal the advantages, disadvantages, contributions to the student, the educational aspect, to determine the effects of team work, to determine how well the students understand the subject and to determine whether the students will affect the professions they will choose in the future. The study was carried out with a group of 10 students attending 6th grade studying at a public school in Istanbul, with the necessary permissions from the school administration and students' parents within the scope of out-of-school STEM activity and lasted for 5 weeks. Within the extent of the study, the support and movement, digestion, circulation, respiration and excretory systems of the systems in our body unit were supported by Arduino and intertwined with science, engineering, mathematics and technology disciplines. For the content of the study, 5 Arduino supported STEM activities were developed and implemented. In the study, the case study was chosen as the method, the semi-structured interview form prepared by the researcher was used as the data collection tool. Answers from students were analyzed using content analysis method, which is one of the descriptive analysis methods. As a result of the study, it was determined that the majority of students found the activities useful and entertaining, changed their perspective on science lesson, started to like the lesson more, and the professions they would choose in the future changed in the direction of engineering and science. Considering the positive effects of Arduino-supported STEM activities on students, science teachers can use such activities more often in their lessons, can be applied in other science subjects other than the systems in our body.Keywords
Arduino, STEM, Science Education, Systems in Our Body

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri