Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALARDAKİ MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLER, MUHASEBE HİLELERİ VE DENETİM
(ILLEGAL TRANSACTIONS, ACCOUNTING CHEATS AND AUDIT IN BANKS TRANSFERRED TO THE SAVINGS DEPOSIT INSURANCE FUND IN TURKEY )

Author : Zekeriya DEMİR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 616-632
7    10


Summary

Türkiye’de 1994-2003 yılları arasında 25 banka batık hale gelmiş ve bu bankaların kamuya maliyeti yaklaşık olarak 41 milyar ABD doları olmuştur. Bu bankalar batık hale gelmeden önce raporlama açısından muhasebenin ve bu duruma neden olan risklerin tespiti açısından denetimin rolünün sorgulanması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı, batık bankalar sürecinde, mevzuat, muhasebe hileleri ve denetim eksikliklerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada, bankacılık sektörünü düzenleyen mevzuattan kaynaklı eksikliklerin banka kaynaklarının istismar edilmesinde önemli bir hile fırsatı sağladığı ve bu eksikliklerin gizlenmesinde bir araç olarak muhasebe hilelerine başvurulduğu görülmüştür. Tüm bu mevzuata ve muhasebe ilkelerine aykırı olarak yapılan işlemlerin gerek Banka Yeminli Murakıpları ve gerekse banka müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde (İmar Bankası hariç) tespit edildiği görülmüştür. Ancak aynı kanaati, eldeki bilgi ve bulgularla bağımsız denetim için söylemek mümkün görünmemektedir. Bu döneme ilişkin bağımsız denetim raporlarının erişime açılması ile batık bankalar sürecinde, bağımsız denetimin etkisi konusunda yapılacak bir çalışmanın hem literatüre hem de bu döneme ilişkin olarak bağımsız denetim üzerindeki şüphelerin giderilmesine önemli katkısı olabilir. Sonuç olarak, banka yeminli murakıpları ve banka müfettişleri tarafından yapılan tespitler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili taleplere rağmen siyasi otorite tarafından gerekli tedbirlerin alınmasında siyasi ve ekonomik nedenlerle geç kalındığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Batık Bankalar, Mevzuat, Muhasebe hileleri, Denetim

Abstract

Between the years of 1994-2003 in Turkey, 25 banks have become bankrupt and the cost to the public of these banks was approximately 41 billion US dollars. It is inevitable to question the role of accounting in terms of reporting and the role of audit in identifying the risks that cause this situation before these banks become bankrupt. The aim of this study is to reveal the legislation, accounting frauds and audit deficiencies in the process of bank failures. In the study, it has been observed that the deficiencies stemming from the legislation regulating the banking sector provide an important opportunity for fraud in the exploitation of bank resources and accounting tricks are used as a tool to hide these deficiencies. It has been observed that all transactions violating this legislation and accounting principles were detected in the audits (excluding İmar Bankası) both by the Bank's Sworn Auditors and by bank inspectors. However, it does not seem possible to claim the same opinion for independent audit with the information and findings available. With the release of independent audit reports for this period, a study on the effect of independent audit in the process of bankrupt banks may have a significant contribution to both the literature and the elimination of doubts about the independent audit regarding this period. As a result, despite the determinations made by the sworn bank auditors and bank inspectors and the requests for the measures to be taken, it was concluded that the political authority was late in taking the necessary measures because of political and economic reasons.Keywords
Bank failures, Legislation, Accounting Tricks, Auditing

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri