Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI DEVLETİ’NDE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VAKIF MÜESSESELERİNİN YERİ ve ÖNEMİ: GELENEKTEN GELECEĞE
(In OTTOMAN STATE, THE POSITION and THE SIGNIFICANCE of WAQF INSTITUTIONS on THE ALLEVIATION of POVERTY: FROM TRADITION to FUTURE )

Author : Hasan YÜKSEL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-6)
Page : 642-656
7    40


Summary

Bu çalışmanın amacı, vakıflar başta olmak üzere Osmanlı Devleti kurumlarının yoksullukla mücadele biçimlerini kuramsal düzlemde araştırmaktır. Dünyanın en önemli problemlerinden birisi, hiç şüphesiz, yoksulluktur. Başta gelir dağılımında meydana gelen eşitsizlik, küresel ekonomik düzenin sorunlu alanları, sosyal güvenlik uygulamalarının toplumun tümünü kapsamaktan uzak oluşu gibi faktörler nedeniyle yoksulluk kronik bir problem olarak varlığını devam ettirmektedir. Keza gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında gelir, sosyal refah, sağlık, eğitim ve ulaşım imkânları konusunda yaşanan fark ortadadır. Dünyanın bir kısmı rekabet parametresi temelinde kâr oranlarını arttırmaya çalışırken, diğer bir kısmı ise asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak durumdadır. Bahse konu bu eşitsizlik, yoksulluğu çözüm üretilebilir bir olgu olmaktan uzaklaştırmakta ve her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yoksullukla mücadele konusunda kurduğu vakıflarla ve diğer kurumlarıyla sosyal ve ekonomik hayatın her alanında kendini hissettiren ve tarihi süreç içerisinde yoksullukla mücadeleyi kurumsallaşmış bir zemin üzerine oturtan Osmanlı Devleti, bu anlamda iyi bir laboratuvar niteliğindedir. Çalışmada, yoksulluğun günümüz modern toplumları için yansımalarından hareketle Osmanlı Devleti’nde yoksullukla mücadelede vakıf kurumlarının rollerine değinilecektir. Böylelikle günümüz sosyal politika anlayışının inşa ve ihyası için yeni bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.Keywords
Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Vakıf, Osmanlı Vakıfları, Sosyal Politika

Abstract

The objective of this study is to investigate the institutions of Ottoman State, mainly waqfs, and their ways of tackling with poverty. In the world, one of the most serious problems is the poverty itself. Poverty is still on the agenda of the world as a chronic problem due to some factors such as the inequality of the wage initially, the problematic fields of the global economic system, and the inefficiency of the social security systems for all. As a matter of fact, the gap concerning income, social welfare, health, education, and transportation between developed and underdeveloped nations is quite clear. On the one hand, some part of the world is striving hard to enhance the profit on the basis of competition; on the other hand, the rest is free from even providing their basic needs. This inequality makes the poverty as a tangling concept let alone a problem to be solved. The Ottoman State that gets into economic and social fields of society with the waqfs and the other institutions founded and that deals with the problem of poverty institutionally in history is a good sample. In the study, the roles of the waqfs on their struggles against poverty will be mentioned based upon the reflections of the poverty for todays’ modern societies, so that, it is aimed at a new perspective for the understanding of current social policy systems’ establishment as well as improvement.Keywords
Poverty, Poverty Alleviation, Waqf, Ottoman Waqfs, Social Policy

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri