Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇERİK YÖNÜYLE MU‘ALLAKA ŞİİRLERİNİN DEĞERİ VE TARAFE B. EL-‘ABD’İN MU‘ALLAKASI
(VALUE OF MU‘ALLAKA POEMS IN TERMS OF CONTENT AND PARTY B. EL-USA'S OPINION )

Author : Mehmet YENİCE    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 825-835
7    8


Summary

Mu‘allakalar, İslâmiyet öncesinde Câhiliyye döneminde ortaya konulmuş Araplara ait şiirlerdir. Bu şiirler Arap Edebiyatının temel taşları ve en önemli eserlerinden kabul edilmektedir. Mu‘allakaların, Câhiliye döneminde ‘Ukâz gibi büyük panayırlarda okunduğu ve dereceye giren şiirlerin Kâbe duvarına asıldığı rivayet edilmektedir. Bu çalışmamızda genelde Câhiliye döneminde Arap edebiyatı şiirinin içeriği ve özelde Mu’allaka şairleri arasında İmru’ulkays’tan sonra ikinci sırada öneme sahip olan Tarafe b. el-‘Abd’in hayatı, kişiliği ve şiirlerinin içeriği ile alâkalı bilgi verilecektir. Yapmış olduğum bu çalışmada hedefim, Arap dünyasının bu önemli şâirini gündeme getirip, hayatını insanların bilgi dünyasına sunmaktır.Keywords
Mu‘allaka, Şiir, Divan, Tarafe b. el-‘Abd

Abstract

Mu‘allakalar are poems belonging to Arabs that were put forward in the period of Ignorance before Islam. These poems are regarded as the cornerstones and most important works of Arabic Literature. It is rumored that Mu‘allaka were read in big fairs such as Ukâz during the period of Jahiliyya and that the poems that were ranked were hung on the wall of the Kaaba. In this study, the content of Arabic literature poetry in the period of Jahiliyya and in particular, among the poets of Mu'allaka, after İmru'ulkays, Tarafe b. Information about the life, personality and content of al-‘Abd's poems will be given. My goal in this work that I have done is to bring this important poet of the Arab world to the agenda and present his life to the world of knowledge.Keywords
Mu‘allaka, Poetry, Divan, Tarafe b. al-'Abd

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri