Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİ AÇISINDAN “TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI” VE “TÜRK’E DOĞRU” ESERLERİ
(IN TERMS OF THE THOUGHT OF TURKISH "TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI" AND "TÜRK’E DOĞRU" WORKS )

Author : Yücel NAMAL   - Duygu KARTAL İNCEBACAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-2)
Page : 195-218
12    21


Summary

Çok uluslu yapısıyla Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren çeşitli olay ve düşüncelerle karşı karşıya kalmıştır. Farklı düşünceler etrafında toplanan Osmanlı milletinin karmaşık yapısı, devletin tek millet ve tek düşünce etrafında toplanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu kaçınılmaz sonu hazırlayan Fransız İhtilâli (1789), tarihte birçok devleti etkilediği gibi Osmanlı Devleti’nde yaşayan ulusları da derinden etkilemiştir. Bu ihtilâlin Osmanlı Devleti’ne etkisi, devletin çok uluslu yapıdan tek uluslu yapıya kavuşması olmuştur. Fransız İhtilâli ile Osmanlı Devleti’nden birer birer ayrılan milletlerden arta kalan milletleri bir arada tutacak olan düşüncenin ne olacağı sorusu, Osmanlı Devleti’nin temel ideolojisini oluşturmuştur. Osmanlıcılık ve İslamcılık düşünceleri; milleti bir arada tutma, devletin dağılmasını önleme amaçlı Osmanlı yöneticileri tarafından uygulanmıştır. Fakat kaybedilen savaşlar ve toplumsal kutuplaşma nedeniyle bu fikirler geçerliliğini kaybetmiş, Türkçülük düşüncesinin Osmanlı Devleti’nde en yaygın düşünce haline gelmesini sağlamıştır. Özellikle İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Türkçülük, Osmanlı aydınlarının uğraş alanı haline gelmiş, bu düşünce etrafında birçok çalışma yapılmıştır. Türkçülük; halk ile aydını birleştiren, toplumu bütünleştiren en temel düşünce olmuştur. Ulus-devlet inşası ile millî kimlik arayışları, Türkçülük düşüncesi ile tamamlanmış; Türkiye Cumhuriyeti’nin milli kimliği, Türkçülük düşüncesiyle sağlam temellere oturmuştur. Ülkemizde de Türkçülük düşüncesinin sağlamlaştırılmasında Ziya Gökalp, en önemli unsur olmuştur. Nitekim onun toplumsal olaylara olan duyarlılığı toplum biliminin ülkemize taşınmasına sebep olmuştur. Pedagojinin babası olarak bilinen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu da Meşrutiyet döneminde yapmış olduğu Türkçülük faaliyetlerinin yanında Ziya Gökalp’in getirdiği toplum bilimini eğitimin içerisine sokmuş, toplumsal olaylara olan duyarlılığıyla da önemli düşünürler arasında yer almıştır. Bu makalede, erken Cumhuriyet döneminde, toplumsal fikir ve görüşleriyle ülkemizde Türk milleti yaratma idealinin ortaya çıkmasında öncü olan sosyolog Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı eseriyle, Ziya Gökalp’in sıkı bir takipçisi olma özelliği gösteren sosyolog ve eğitimci Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun “Türk’e Doğru” adlı eserinin Türkçülük akımını ele alışları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yayınlanış tarihleri itibariyle aralarında yirmi yıl olan bu iki eserde iki düşünürün Türkçülük konusuna bakış açıları dönemsel olarak ortaya konulmuştur.Keywords
Türkçülük, Kültür, Gökalp, Baltacıoğlu

Abstract

With its multinational structure, the Ottoman State has faced various events and ideas since its foundation. The complex structure of the Ottoman nation gathering around different ideas made it inevitable for the state to gather around one nation and one thought. The French Revolution (1789), which prepared this inevitable end, affected the nations living in the Ottoman Empire deeply as it affected many states in history. The effect of this revolution on the Ottoman State was the transformation of the state from a multinational structure to a one-nation structure. The question of what will be the idea that will keep the remaining nations from the nations that separated from the Ottoman Empire one by one with the French Revolution together constituted the basic ideology of the Ottoman Empire. Ottomanism and Islamist thoughts; It was implemented by the Ottoman rulers to keep the nation together and to prevent the state from falling apart. However, these ideas lost their validity due to the lost wars and social polarization and made the idea of Turkism become the most common thought in the Ottoman Empire. Especially since the Second Constitutional Monarchy, Turkism has become a field of occupation of Ottoman intellectuals and many studies have been done around this idea. Turkism; It has been the most basic idea that unites the public and the intellectual and unites the society. With the construction of the nation-state, the search for national identity was completed with the idea of Turkism; Republic of Turkey's national identity, is sitting on a solid foundation with the idea of Turkism. Ziya Gökalp has been the most important factor in strengthening the idea of Turkism in our country. As a matter of fact, his sensitivity to social events caused the transfer of social science to our country. Known as the father of pedagogy, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, besides his activities of Turkishism during the Constitutional Monarchy, included the social science brought by Ziya Gökalp into education and became one of the important thinkers with his sensitivity to social events. In this article, the sociologist and educator Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, who was a strict follower of Ziya Gökalp, with his work named "Türkçülün Esasları" by the sociologist Ziya Gökalp, who was a pioneer in the emergence of the ideal of creating a Turkish nation in our country with his social ideas and views in the early Republican period. The handling of Turkism in his work named “Türk'e Doğru” has been analyzed comparatively. In these two works, which are twenty years apart as of the date of their publication, the perspectives of the two thinkers on Turkism have been periodically presented.Keywords
Turkism, Culture, Gökalp, Baltacıoğlu

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri