Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MACARİSTAN VE TÜRKİYE’ DE YAŞAYAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TERCİHLERİ VE MÜZİK DİNLEME ORTAMLARI
(PRESERVICE MUSIC TEACHERS’ MUSICAL PREFERENCES AND LISTENING SITUATIONS IN HUNGARY AND TURKEY )

Author : Elif TEKİN GÜRGEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-5)
Page : 508-514
7    6


Summary

Çalışmanın amacı, Türkiye’de ve Macaristan’da yaşayan müzik öğretmeni adaylarının müzik tercihleri, müzik dinleme ortamları ve müzik türü saptama düzeylerini ortaya koymaktır. Veriler çeşitli müzik türlerinden oluşan bir dinleme ölçeği ve anket ile toplanmıştır. Araştırma bulguları, iki grubun da en çok tercih ettiği türün Klasik Müzik, en az tercih ettiği türün ise elektronik müzik olduğunu göstermektedir. Müzik tercihleri açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmamış, dinleme ortamları açısından ise farklılıklara rastlanmıştır. Ölçekte yer alan Türk müziği örnekleri ise Macar öğrenciler tarafından en az Türk öğrenciler kadar beğenilmiştir.Keywords
Müzik tercihleri, Müzik dinleme ortamı, Sosyal bağlam, Müzik türü saptama

Abstract

The purpose of the study is to reveal the musical preferences, music listening situation and genre identification levels of the Turkish and Hungarian preservice music teachers. Data was obtained by a listening scale consists of music excerpts in different genres. The results showed that the most preferred genre is classical music and the least preffered genre is electronic music in both groups. There was no significant differences on musical preferences in both groups. But the music listening situation has shown significant differences. Turkish music excerpts were liked by the Hungarian participants as much as Turkish Participants.Keywords
Musical preferences, Listening situations, Social context, Genre identification

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri