Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EDEBÎ KİTAP ADLARININ SÖZ DİZİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(SYNTAX ANALYSIS OF LITERARY BOOK TITLES IN TURKEY TURKISH )

Author : Mihrican ÇOLAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-1)
Page : 62-75
9    8


Summary

Eseradbilimi, adbilimin (onomastiğin) önemli bir dalıdır ve edebî kitap adları eseradbilimin konusu içinde yer almaktadır. Kitap adları, eserler adlarıyla anıldığından ve eserin ayrılmaz bir parçası sayıldığından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, edebî kitap adlarını meydana getiren söz dizimsel özellikleri belirlemektir. Çalışmanın konusu olan edebî kitap adları, Tanzimat döneminden günümüze eserlerin tanıtıldığı bir kitap olan Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü’ndeki edebî kitap adlarından oluşmaktadır. Behçet Necatigil’in hazırlamış olduğu Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü’nde geçen 794 kitap adı (roman, hikâye, oyun, anı, röportaj, köy notu, deneme ve fıkra) söz dizimi açısından incelenmiştir. Çalışmada edebî kitap adları; tek sözcükten oluşan edebî kitap adları, kelime grubu kuruluşundaki edebî kitap adları, cümle kuruluşundaki edebî kitap adları, eksiltili yapılardan oluşan edebî kitap adları ve sıralı sözcüklerden oluşan edebî kitap adları olmak üzere başlıca beş grupta sınıflandırılmıştır. Çalışmada ayrıca eserler yayımlandıkları yıl bilgisine göre edebî dönemler içinde gruplandırılarak bir tablo halinde verilmiş, bir başka tabloda da kitap adlarının söz dizimsel yapılarının edebî türlere göre dağılımı gösterilmiştir. Böylece edebî kitap adlarının söz dizimsel özellikleri yıllara ve türlere göre tablolar halinde dikkatlere sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda edebî kitap adlarının çoğunlukla isim ve sıfat tamlamaları başta olmak üzere kelime gruplarından oluştukları görülmektedir.Keywords
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, Adbilimi, Eseradbilimi, Eseradı, Edebî Kitap Adı

Abstract

Hrematonimy, in which literary book titles are included is an important branch of onomastics. Literary works are important as they are remembered with their names and book titles are considered as an integral part of these works. The aim of this study is to determine the syntactic properties that make up the names of the works. The titles of the literary books that are the subject of the prsent study consist of the names of the literary books in the Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü which is a book introducing works from the Tanzimat period to the present day. 794 book titles (novel, story, play, memoir, interview, village note, essay, and anecdote) in the Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü prepared by Behçet Necatigil were analyzed in terms of syntax. Literary book titles in the present study are evaluated in five main groups: the book titles consisting of a single word, the titles consisting of the word group, the names of the books in the sentence formation, the names of the books consisting of elliptical structures and the titles of sequential words. In addition, the book titles were grouped in literary periods according to the year they were published and presented as a table. And in another table, the distribution of the syntactic structures of book titles according to literary genres is given. Thus, the preferences in the naming of literary books by years and literary genre are also presented in the tables. At the end of the study, it is seen that the literary book titles consist of word groups, especially noun and adjective phrases.Keywords
Turkey Turkish Syntax, Onomastic, Hrematonimy, Hrematonim, Literary Book Titles

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri