Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİN ÖĞRETİMİNDE METAFOR TEKNİĞİNE DAYALI KAVRAM ÖĞRETİMİ (DKAB DERSİ 11. SINIF 3. ÜNİTE ÖRNEĞİ)
(METAPHORE-BASED CONCEPT TEACHING IN RELIGIOUS TEACHING (DKAB COURSE, 11th CLASS, 3rd UNIT EXAMPLE) )

Author : Adem GÜNEŞ   - Muharrem ATABAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 720-739
6    8


Summary

DKAB dersleri kavram öğretiminde metaforik yöntemle ders işlemenin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ele alındığı bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel kısım deneysel araştırma yöntemiyle, nitel kısım ise mecaz yoluyla nitel veri toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi olarak Artvin ilindeki bir ortaöğretim kurumunun 2019-2020 eğitim öğretim yılında 11. sınıfta öğrenim gören 4 sınıf seçilmiştir. Öğrenci görüşlerine göre metaforik yöntemin; akılda kalıcılığı artırma, öğrenmeyi kolaylaştırma, yaratıcılığı geliştirme gibi etkileri vardır. Ön test/son test sonuçlarına göre metaforik yöntem öğrencilerin akademik başarısını artırmada etkili olmuştur. Bu etki hazırbulunuşluğu yüksek olan başarılı sınıflarda daha fazladır. Sonuç olarak metaforik yöntem DKAB öğretiminde kavram öğretimine olumlu yönde bir katkı sağlamaktadır.Keywords
Din Öğretimi, Metafor, Metaforik Yöntem, Deneysel Araştırma Yöntemi

Abstract

The mixed method was used in this study in which the effect of teaching with metaphorical method on the academic achievement of students in religious culture and moral knowledge lesson concept teaching was discussed. The quantitative part was carried out with the experimental research method, and the qualitative part was carried out with the qualitative data collection method through metaphor. As the sample of the study, 4 classes studying in the 11th grade of a secondary school in the province of Artvin in the 2019-2020 academic year were selected. According to student views, the metaphorical method; It has effects such as increasing the retention, facilitating learning, and enhancing creativity. According to the pre-test/post-test results, the metaphorical method was effective in increasing the academic success of the students. This effect is greater in successful classes with high readiness. As a result, metaphorical method makes a positive contribution to teaching concepts in religious culture and moral knowledge lesson teaching.Keywords
Metaphor, Metaphorical Method, Experimental Research Method

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri