Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAKUT-AHLÂKÎ ZEKÂ ÖLÇEĞİ
(YAKUT-MORAL INTELLIGENCE SCALE )

Author : Selahattin YAKUT   - İdris YAKUT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 836-841
7    19


Summary

İnsanın daha erdemli bir yaşama odaklanmasına ve evrensel insani değerleri önceleyen bilinçli tercihlerde bulunmasına atıf niteliği taşıyan ahlâkî zeka, her şartta ve her ortamda ahlâkî olanı önceleyen tutumlarda motivatör olarak dışsal etkenler yerine insanın kendi içsel dinamiklerine vurgu yapan bir kavramdır. Zeka ve ahlâk gibi insanın duygu, düşünce, davranış, sosyal ve dinî tüm yönleriyle ilişkilendirebileceğimiz iki değer şemasını bünyesinde taşıyan bu kavramın; bağımlılık, suç, şiddet, intihar, adaletsizlik, eşitsizlik gibi günümüz dünyasının kaotik unsurlarıyla mücadelede bir enstrüman olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Erdemli tercihlerde içsel disipline gönderme yapan ve ahlâkın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine de ışık tutan yönüyle ahlaki zeka, psikoloji ve eğitim açısından yükselen bir değer olmaya aday olarak görülebilir. Bu bağlamda ahlaki zekanın önemine vurgu yapan çalışmamızda, bireylerin ahlaki zeka düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Yozgat Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu’nun 20.01.2021 tarih ve E-3211 sayılı kararıyla etik ilkelere uygunluğu teyit edilen çalışmada 507 üniversite öğrencisi üzerinde online olarak anket uygulanmıştır. Ölçek geliştirilirken literatür taraması yapılmış, uzman görüşleri alınmış ve buna göre madde havuzu oluşturularak faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin KMO değeri ,776 ve Bartlett test değeri 1263,083 olarak hesaplanmış olup, chi-square değerinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, “empati” (?= ,827), “vicdan” (?= ,791), “öz denetim” (?= ,803), “nezaket” (?= ,772) olarak adlandırılan dört faktör belirlenmiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 57,436 olup maddelerin faktör yükleri ,443 ile ,836 arasında değişmektedir. Toplam 20 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’sAlpha iç tutarlık katsayısı ,845 olarak ölçülmüştür. Bu yönüyle ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu ifade etmek ve kullanışlılığını vurgulamak mümkündür.Keywords
Din Psikolojisi, Ahlâk, Zeka, Ahlaki Zeka, Ölçek Geliştirme

Abstract

Moral intelligence, which is a reference to human's focus on a more virtuous life and to make conscious choices that prioritize universal human values, is a concept that emphasizes the inner dynamics of the human, rather than the external factors, as a motivator in attitudes that prioritize the moral in every condition and environment. This concept, which contains two value schemes such as intelligence and morality, which we can associate with all aspects of human emotion, thought, behavior, social and religious; It is predicted that it can be used as an instrument in combating the chaotic elements of today's world such as addiction, crime, violence, suicide, injustice and inequality. It can be seen as a candidate to be a rising value in terms of moral intelligence, psychology and education, with its aspect that refers to internal discipline in virtuous preferences and sheds light on the effects of morality on human psychology. In this context, our study emphasizing the importance of moral intelligence, aimed to develop a valid and reliable measurement tool for determining the moral intelligence levels of individuals. In the study whose compliance with ethical principles was confirmed by the decision of Yozgat Bozok University Ethics Commission dated 20.01.2021 and numbered E-3211, an online questionnaire was applied to 507 university students. While the scale was being developed, the literature was searched, expert opinions were taken, and factor analysis was made by creating an item pool accordingly. The KMO value of the scale was calculated as 776 and the Bartlett test value as 1263,083, and the chi-square value was found to be significant. As a result of the analysis, four factors named "empathy" (? =, 827), "conscience" (? =, 791), "self-control" (? =, 803), "kindness" (? =, 772) were determined. The total variance explained by the scale is 57.436%, and the factor loadings of the items range between 443 and 836. The Cronbach'sAlpha internal consistency coefficient of the scale consisting of 20 items was measured as 845. In this respect, it is possible to state that the scale has a high level of reliability and to emphasize its usefulness.Keywords
Psychology of Religion, Morality, Intelligence, Moral Intelligence, Scale Development

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri