Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATA BİN EBİ REBAH'IN İBN ABBAS'TAN RİVAYET ETTİĞİ ĞARİBU'L-KUR'AN
(THE GARİBU’L- QUR'AN NARRATED BY ATA BİN EBİ REBAH FROM İBN ABBAS )

Author : Selahattin FETTAHOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-7)
Page : 903-934
15    16


Summary

Abdullah b. Abbas (68/687-88) (h.ö. 3/68h.- 619/687m) Hz. Peygamber'in amcası Abbas'ın oğludur. İbn Abbas'ın İslami İlimler sahasında ayrı bir yeri vardır. Tefsir ve Hadis ilmi yanında, özellikle Kur'an Filolojisi konusunda ilmi üstünlüğü sahabe tarafından da kabul edilmiştir. Rasulullah'ın duasına mazhar olmuş, sahabenin ileri gelenlerinin takdirini kazanmış ve Kur'an'ın Tercümanı ünvanına layık görülmüştür. En çok Hadis rivayet edenlerden (muksirun) olan İbn Abbas, (1660) hadis rivayet etmiştir. Verdiği fetvaların çokluğu ile meşhurdur. Fıkıh'da dört Abdullahtan (abadile) biridir. Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesi üzerine nazil olmuştur. Az da olsa nadir kullanılması sebebiyle garip kalan kelimeler ile Arapçanın diğer lehçelerinden kelimeler de ihtiva etmektedir. Arapça lügat çalışmalarının temelini de bu kelimeler oluşturur. Abdullah İbn Abbas'ın bu kelimelerin izahında Arap edebiyatından istifade ettiği bilinmektedir. İbn Abbas'ın "Şiir Arabın divanıdır, bir kelimeyi anlayamadığımızda Arabın divanına başvururuz" dediği rivayet olunur. Abdullah b. Abbas hemen her konuda bir şeyler söylemiş, ancak yazılı bir şey bırakmamıştır. Görüşlerini talebelerinin kendisinden rivayet ettiklerinden biliyoruz. Kur'an Filolojisi sahasında elimizde bulunan en eski bilgiler İbn Abbas'a isnat edilen bu garip lafızlardır. Tahkiki yapılan bu Yazma üzerinde farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu yeni çalışmalar eskinin değerini artırır. Daha önce zamanının imkanları ve imkansızlıkları içinde yapılanların zamanının en iyisi olduğunu teslim etmekle birlikte, yazmalar bir kere daha günümüz usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilerek bunlardan Ata b. Ebi Rebah yoluyla rivayet edilen yazma tahkik edilmiştir.Keywords
Garibü'l-Kur'an, İbn Abbas, Ata b. Ebi Rebah

Abstract

Abdullah b. Abbas (68/687-88) (b.m. 3/68h. - 619/687m) is the son of the uncle of Prophet Mohammed, Abbas. Ibn Abbas has important role in Islamic field. In addition to the science of tafsir and hadith, her scientific superiority in the philology of the Quran was also recognized by the Companions. He was honored with the prayer of the Prophet, won the appreciation of the notables of the Companions, and was assumed the title of translator of the Quran. Ibn Abbas, who is among those who narrated hadiths the most (muksirun), narrated (1660) hadith. He is famous for the number of fatwas he gives. He is counted one of the Abdullah from four in Fıkıh. The Quran was sent down in the dialect of Quraysh. It contains words that are strange due to their rare use and words from other dialects of Arabic. These words form the basis of Arabic dictionary studies. It is known that Abdullah Ibn Abbas benefit from Arabic literature by explaining these words. It is rumored that Ibn Abbas said, "Poetry is the divan of the Arab. When we cannot understand a word, we consult to the divan of the Arab." Abdullah b. Abbas said something about almost every subject, but left nothing written. We know that her views were narrated by her students himself. The oldest information we have in the field of Quran Philology is these strange words attributed to Ibn Abbas. Different studies have been done on this manuscript which has been analyzed. These new studies increase the value of the old ones. It is a courtesy to admit that what has been done before is the best of its time, among the possibilities and impossibilities of its time. The manuscripts were examined once again within the framework of the conditions, procedures and principles of the time and two manuscript copies narrated through Ata b. Ebi Rebah have been analyzed.Keywords
Garibü'l-Kur'an, İbn Abbas, Ata b. Ebi Rebah

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri