Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SULTÂN’IN ATIŞ GÜNLÜKLERİ: “TÂRİH-İ TÜFENG-ENDÂZÎ-İ SULTÂN MAHMÛD HÂN-I EVVEL”
(SULTÂN’S SHOOTING DIARY: "TARIH-I TOFANG-ANDÂZÎ- SULTÂN MAHMUD I KHÂN Al-AWWAL" )

Author : Ali DUMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-1)
Page : 142-148
22    10


Summary

Türk edebiyatında edebî bir tür olarak karşımıza çıkan rûznâmelerin Osmanlı döneminde ilk defa ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak 18. yüzyıl ile birlikte özellikle Sultan Mahmut döneminde (1730-1754) birden fazla sır kâtibinin görev yaptığı ve ceride, ruznamçe olarak adlandırdıkları özel veya genel muhtevaya sahip günlükler tuttukları bilinmektedir. Eser, 18. yüzyıl için önemli bir eser mahiyetinde olup atış günlüklerini ihtiva ediyor gibi olsa da bu yüzyıl için ve genel Osmanlı tarihi için kayda değer bilgiler içermektedir. Şair/hami ilişkisi, inam ve inayetlerin nasıl verildiği, şairlerin şiirlerini nasıl sundukları, Osmanlı’nın bu döneminde var olan mesire alanları, yalı, köşk ve saraylar; padişahın günlük yaşamı, sportif etkinlikleri, silah teknolojisine duyduğu merak vb. bilgilere ulaşmak için birinci elden kaynak mahiyetindedir. Bu çalışmada 18. yüzyıl sır kâtiplerinden Ahmed Bin Hasan I.Mahmut’un tahta çıkışıyla beraber başlayan ve devam eden 4 yılı kapsayan atış günlükleri, kâtibin bizzat kendinin ve diğer şairlerin bu atışlar için kayıt düştükleri tarih manzumeleri ve nesir olarak ele alınan günlükler irdelenecektir.“ Tari?-i Tüfeng-endazi-i Sul?an Ma?mud ?an-ı Evvel” adlı eser tanıtılarak klâsik Türk edebiyatına ve diğer disiplinlere ne gibi katkılar sunabileceği üzerinde durulacaktır. Kâtibin yeni bir usûl gözeterek tertip ettiğini belirttiği bu eserin şekil ve muhteva özellikleri irdelenerek bir yazma eser olarak tanıtımı yapılacak, içerisinde geçen şairlerin kimlikleri hakkında bilgi verilecektir.Keywords
Osmanlı, Rûznâme, Tüfeng, I.Mahmut, Nişan

Abstract

There is no precise information about when the rûznâmes (agenda), a literary genre in Turkish literature first appeared in the Ottoman period. However, it is known that several active privy secretaries kept diaries which they called carîdah, ruznamche with specific or general content. As the analyzed manuscript contains shooting diaries, it also bears significant information for the 18th century and Ottoman history. It is a primary source for the poet/mentor relationship, how to make deposits and favors, how poets presented their poems, recreation areas, seaside residences, mansions and palaces that existed in this period of the Ottoman Empire, the daily life of the sultan, his sportive activities, and interest in weapon technology etc. This manuscript, the shooting diary, written by Ahmed Bin Hasan, one of the 18th-century privy secretaries, starting from the ascension of Mahmud I and the following four years, the poems of the secretary himself and other poets’ records for these shots and the diaries written as prose will be analyzed. The work titled “Tarih-i Tofang-Andâzî-i Sultân Mahmud Khân al-Awwal” and its potential contributions to the classical Turkish literature and other disciplines will be emphasized. The form and content characteristic to which the secretary attributed a new style, will be elaborated as a manuscript, and relevant information regarding the poets mentioned in this work will be provided.Keywords
Ottoman, Rûznâme (Agenda), Tofang, Mahmud I, Badge

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri