Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK VE SOVYET EDEBİYATBİLİMCİLERİN TARİHÎ ROMAN KAVRAMIYLA İLGİLİ FİKİR VE TESPİTLERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ
(COMPARASION OF TURKISH AND SOVIET CRITIC’S VIEWS ON THE CONCEPT OF HISTORICAL NOVELS )

Author : Halit AŞLAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : (76-1)
Page : 104-111
8    8


Summary

Tarih, belgeler ışığında yazılır. Roman ise, tarihi gerçekliğin yazarın hayal dünyasında yeniden kurgulanması sonucu oluşur. Tarihi roman tanımlarının çoğu Walter Scott'un romanlarından yola çıkılarak yapılmaya çalışılmıştır. Tarihi romanlarda, öğrenmek ve öğrendiklerini muhayyilede canlandırarak gerçeğe yakın bir kurgu meydana getirmek esastır. Sovyetler Birliği edebiyatında tarihi roman Ekim devriminden sonra, toplumun ideolojik çerçeve dahilinde yeniden inşası sürecinde ortaya çıkmıştır. Sovyet tarihi romanı bu süreçte resmi ideoloji ile çok sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. 1930’lu yıllarda Sovyet edebiyat bilimi bünyesinde tarihi roman kavramıyla ilgili kaleme alınan makalelerde bu türün en önemli unsurunun tarihi kişilik olduğu vurgulanır. Tarihi romanda şahıs kadrosunu oluşturacak kahramanların seçimi son derece önemlidir. Bu kişilerin kimlerden seçileceği ve roman içinde hangi faaliyetleri yükleneceğini belirlemek yazar için zor bir husus olarak karşımıza çıkar. Fiksiyon neredeyse bütün edebi türlerin en temel unsurlarından biridir, ama tarihi roman söz konusu olduğunda fiksiyonun işlevi tartışma konusu haline gelir. Tartışmalar, belgelerden hareket eden bir yazarın kurgu özgürlüğü noktasında yoğunlaşır. Çalışmada tarihi roman türünün tanımı, tasnifi, kapsamı, belge ve fiksiyon kavramlarının tür için önemi, şahıs kadrosu ve türün tasnif edilmesi gibi hususlarda Türk ve Sovyet edebiyatbilimcelerinin görüşleri mukayese edilmektedir. Öte yandan tarihi roman türüyle ve sorunsalıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Sovyet edebiyatbilimcilerin gerek genel edebiyat bilimi alanında ve gerekse tarihi roman türü hakkındaki görüşleri Türk Dünyası edebiyatları ile ilgili yapılacak ilmî çalışmalara da ışık tutacaktır.Keywords
Tarihi Roman, Tarihi Kişilik, Türk ve Sovyet Edebiyatbilimciler, Türk Dünyası

Abstract

History occurs in accordance with documents and documents. The novel, on the other hand, is the result of the reconstruction of historical reality in the author's imagination. Most of the historical novel definitions have been tried to be based on Walter Scott's novels. In historical novels, it is essential to learn and to create a fiction close to reality by imagining what they have learned. In the literature of the Soviet Union, the historical novel emerged after the October revolution, in the process of rebuilding society within the ideological framework. The Soviet historical novel has been in a very close relationship with the official ideology during this period. In the articles written about the concept of historical novel within the Soviet literature science in the 1930s, it is emphasized that the most important element of this genre is historical personality. The selection of the heroes who will form the personal staff in the historical novel is extremely important. Determining who these people will be selected from and what activities will be undertaken in the novel is a difficult issue for the author. Fiction is one of the most fundamental elements of almost all literary genres. But as far as the historical novel is concerned, the function of fiction is a matter of debate. The discussions focus on the freedom of an author to create based on documents. In this study, while comparing the views of Turkish and Soviet literary scholars on issues such as the definition, classification, scope, the importance of the concepts of document and fiction for the genre, the world of heroes and the classification of the genre, on the other hand, general information about the historical novel genre and its problematic is tried to be given. The views of Soviet literary scientists will also shed light on scientific studies to be carried out on Turkic World literature.Keywords
Historical Novel, Historical Personality, Turkish and Soviet Literary Scientists, Turkic World

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri