Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEMOGRAFİK YAŞLANMANIN ÇALIŞMA YAŞAMINA YÖNELİK RİSKLERİNE KARŞILIK YAŞLI YETİŞKİNLERİN SOSYAL SERMAYELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
(STRENGHTENING SOCIAL CAPITAL OF OLDER PEOPLE AGAINST THE RISKS OF DEMOGRAPHIC AGING TOWARDS WORKING LİFE )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 746-753
    


Summary

Doğum oranlarının azalması ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması şeklinde izah edilen demografik yaşlanma, doğal olarak toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranınını arttırmaktadır. Yaşlı nüfus oranındaki artış; sağlık politikalarından sosyal güvenliğe; mikro ekonomiden makro ekonomiye, çevreyi ilgilendiren konulardan eğitime ve hatta aile yapıları ve sosyal ilişkilere kadar çeşitli etkilerde bulunmakta ve pek çok sonuç doğurmaktadır.

Toplam nüfus içerisinde yaşlı oranının artması ile meydana gelen değişme, yalnızca nüfus yapısında meydana gelen bir değişmeyi ifade etmemekte, nüfusun önemli bir kısmının içerisinde bulunduğu işgücünün yapısını da değiştirmektedir. Bir ülkenin üretim gücünü temsil eden kavramlardan biri olan işgücünün yaşlanması; emek arzını, verimliliğini, talebini ve tabii ekonomik büyümeyi, çalışma davranışlarını, sendikalaşma eğilimini, sosyal sigortalar sisteminin olmazsa olmazı aktüeryal dengeyi değiştirmek suretiyle çalışma yaşamını yeniden düşünmemize neden olmaktadır.

Toplumların yaşlanmasıyla birlikte dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlıların çalışma yaşamı içerisinde daha fazla yer alabileceği varsayımı ile mevcut dezavantajlı konumlarını birlikte değerlendirerek, istihdam içinde ve dışındaki yaşlı yetişkinlerin sosyal sermayelerinin güçlendirilmesi, çalışma yaşamının halihazır ve olası risklerini yaşlı yetişkinler lehine azaltacaktır. Bu çalışmada, demografik yaşlanmanın işgücü piyasalarına etkileri, yarattığı problemler ve yaşlı yetişkinlerin sosyal sermayelerinin güçlendirilmesinin getireceği katkılara değinilecektir.Keywords
Yaşlı, Demografik Yaşlanma, Aktif Yaşlanma, İşgücü, İstihdam, Çalışma Yaşamı

Abstract

Demographic aging, which is explained by decreasing birth rates and increasing average life span, naturally increases the rate of elderly population in the total population. The increase in the elderly population rate has various effects; from health policies to social security; from micro to macro economy, from environmental issues to education and even to family structures and social relations and it has many results.

 

The change that occurs with the increase in the elderly rate in the total population does not only mean a change in the population structure, it also changes the structure of the workforce in which a significant part of the population is located. Aging of the workforce, which is one of the concepts representing the production power of a country; causes us to rethink working life by changing labor supply, labor productivity, labor demand and economic growth, work behaviors, unionization trends and actuarial balance, which is a sine qua non of the social insurance system.

 

Strengthening the social capital of older adults in and out of employment will reduce existing and potential risks in favor of older adults by evaluating their existing disadvantaged positions together with assuming that older people, who are one of the disadvantaged groups with the aging of the societies, may be more involved in working life. In this study, the effects of demographic aging on labor markets, the problems it creates and the contributions of strengthening the social capital of older adults will be discussed.Keywords
Elderly, Demographic Aging, Active Aging, Workforce, Employment, Working Life

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri