Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE ÇALIŞANLARIN GÜVENLİK İKLİMİ ALGILARININ İNCELENMESİ
Çalışmanın amacı işyeri tehlike sınıflarına göre güvenlik iklimi algısının istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Farklı tehlike sınıflarını temsilen seçilen üç işyerinden toplam 223 katılımcıya ulaşılarak anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, işyeri tehlike sınıflarına göre güvenlik iklimi algısı anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Az tehlikeli sınıfa ait olan işyerindeki katılımcıların bulundukları işyerini daha güvenli algıladıkları; tehlike sınıfı arttıkça (çok tehlikeli sınıf) çalışanların işyerlerini daha az güvenli algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca güvenlik iklimi algısı; cinsiyet, statü, yaş ve eğitim durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Kadınların erkeklere oranla; yöneticilerin ise çalışanlara oranla güvenlik iklimi algıları daha yüksek bulunmuştur. Eğitim değişkeninde; ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının güvenlik iklimi algıları daha yüksek olarak ortaya konulmuştur. Son olarak yaş değişkeninde; 30 yaş altı çalışanlarda güvenlik iklimi algısı en fazla bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik İklimi, Güvenlik İklimi Algısı, Tehlike, Tehlike Sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliği

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 15
Today Total : 135
Total : 397840

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri