Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


ERGENLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı ergenlerin internet bağımlılık düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba sağ ya da ölü olma durumu, anne-baba birliktelik durumu ve anne-baba öğrenim durumu değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Isparta il merkezinde yer alan ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam eden 365 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemek için bağımsız gruplar t-testi ile tek yönlü varyans analizi ve farklılıkların kaynağını test etmek için Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ergenlerin internet bağımlılığı düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba birliktelik durumu, baba sağ olma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. Anne-baba öğrenim durumu, anne sağ olma durumuna göre ise anlamlı farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
İnternet kullanımı, internet bağımlılığı, ergen, ergenlik.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 36
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri