Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖzet


SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ DÜZEYİNİN SOSYAL ADALET SAVUNUCULUĞUNA ETKİSİ
Bu araştırmada sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin empati düzeylerinin sosyal adalet savunuculuğu üzerinde etkisinin olup olmadığının incelenmesi ve bazı demografik özelliklere göre empati düzeyinin ve sosyal adalet savunuculuğunun istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterip gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırmanın ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış kesitsel bir çalışmadır. Araştırmaya Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören gönüllü 138 öğrenci katılmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği, Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; empati düzeyinin sosyal adalet savunuculuğu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkide bulunduğu saptanmıştır (R=0.592, R2=0.350, F(1,136)=73.254, p<0.01). Empati Düzeyi Belirleme Ölçeğinin alt boyutlarından duygusal empati, bilişsel empatii sosyal beceriler ile sosyal adalet savunuculuğu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif ilişki saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre duygusal empati [t(136)=3.394, p=.001<.01], müracaatçının güçlendirilmesi [t(136)= 0.642, p=.017<.05] ve sosyal/politik savunuculuğun [t(136)= 0.546, p=.002<.01] istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Katılımcıların empati düzeyleri ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), sosyal adalet savunuculuğunun alt boyutu olan müracaatçı/toplum savunuculuğu boyutu ile negatif ve düşük düzeyde istatistiksel açıdan anlamlı ilişkinin bulunduğu saptanmıştır (r=-0.181, p<0.05). Araştırma sonucunda empati becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sosyal adalet savunuculuğunda artışı beraberinde getirebileceği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler
empati, sosyal adalet, savunuculuk

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 31
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri