Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSAĞLIK KURUMLARINDA İÇ MÜŞTERİNİN KURUM ALGISINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF INTERIOR CUSTOMER ON INSTITUTIONAL PERCEPTION IN HEALTH INSTITUTIONS )

Author : Hüseyin DİKME  Dr. Öğr. Üyesi İpek SUCU  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bu araştırmanın amacı sağlık kurumlarında iç müşterinin kurum algısına etkisinin incelenmesidir. Bugün işletmelerin birinci önceliği olan müşteri memnuniyet ve tatmininden kastedilen esasen sadece dış müşteri değil, iç müşteri (işgören) tatmini ve memnuniyetidir. Özellikle insan unsurunun oldukça önemli olduğu hizmet işletmelerinde personelin iç müşteri olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Sunulan hizmetin müşteri tarafında tatminkâr duygular oluşturması ve hatta memnuniyet sonucunu doğurması için, o hizmetle ilgili kalite algısını en fazla etkileyen gösterge, iş görenin hizmet sunumunda gösterdiği performanstır. Bu nedenle rekabetçi avantaj yaratmak ancak, iç müşteri (işgören) ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hizmetin sunucusu ve alıcısı arasında olumlu etkileşimin sağlanabilmesi ile mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Kurumları, İç Müşteri, Kurum Algısı

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of internal customer on the perception of the institution in health institutions. Customer satisfaction and satisfaction, which is the first priority of enterprises today, is not only the external customer, but also the satisfaction and satisfaction of the internal customer (employee). Especially in service enterprises where the human element is very important, it is possible to evaluate the personnel as internal customer. In order for the service provided to the customer to create satisfactory feelings and even satisfaction, the indicator that affects the quality perception related to that service is the performance of the employee in the service provision. Therefore, creating a competitive advantage can only be achieved by ensuring internal customer (employee) and external customer satisfaction and by ensuring a positive interaction between the server and the buyer of the service.

Keywords
Health Institutions, Internal Customer, Institution Perception

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 19
Today Total : 135
Total : 397840

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri