Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessİŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE ÇALIŞANLARIN GÜVENLİK İKLİMİ ALGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SAFETY CLIMATE PERCEPTIONS OF EMPLOYEES ACCORDING TO WORKPLACE HAZARD CLASSES )

Author : Nihan YAVUZ   - Altan DOĞAN  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (69)
Page : 1304-1315


Özet
Çalışmanın amacı işyeri tehlike sınıflarına göre güvenlik iklimi algısının istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Farklı tehlike sınıflarını temsilen seçilen üç işyerinden toplam 223 katılımcıya ulaşılarak anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, işyeri tehlike sınıflarına göre güvenlik iklimi algısı anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Az tehlikeli sınıfa ait olan işyerindeki katılımcıların bulundukları işyerini daha güvenli algıladıkları; tehlike sınıfı arttıkça (çok tehlikeli sınıf) çalışanların işyerlerini daha az güvenli algıladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca güvenlik iklimi algısı; cinsiyet, statü, yaş ve eğitim durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Kadınların erkeklere oranla; yöneticilerin ise çalışanlara oranla güvenlik iklimi algıları daha yüksek bulunmuştur. Eğitim değişkeninde; ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının güvenlik iklimi algıları daha yüksek olarak ortaya konulmuştur. Son olarak yaş değişkeninde; 30 yaş altı çalışanlarda güvenlik iklimi algısı en fazla bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Güvenlik İklimi, Güvenlik İklimi Algısı, Tehlike, Tehlike Sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliği

Abstract
The aim of this study is to determine whether the perceptions of safety climates differ according to hazard classes. A total of 223 participants from three selected workplaces representing different hazard classes were reached and analyzed. According to the results of the analyzes, the perception of the safety climate is significantly different according to the hazard classes. Participants in the workplaces belonging to the less dangerous class perceived their workplace as safer. As the danger class increases (very dangerous class) it has been determined that employees perceive their workplaces less secure. In addition, the perception of safety climate differs significantly from gender and position in the firm. The safety climate of the female employees was higher than the perceptions of the male employees. The safety climate of the managers was higher than the perceptions of the employees. In the education variable; the perceptions of secondary school and associate degree graduates have higher safety climate perceptions. Finally, in the age variable; employees under 30 years of age had the highest perception of safety climate.

Keywords
Safety Climate, Sense of Safety Climate, Danger, Hazard Classes, Occupational Health and Safety

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 16
Today Total : 135
Total : 397840

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri