Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessTARİHİ TENKİT METODUNDA İSNÂD SİSTEMİNİN YERİ VE MÜNEKKİDLERİN TENKİDLERİNDEKİ ÇELİŞKİ VE FARKLILIKLAR
(PLACE OF ISNÂD SYSTEM AND CONTRADICTIONS AND DIFFERENCES IN CRITICALS OF CRITICIZERS IN HISTORICAL CRITICISM METHOD )

Author : Mustafa TAYYAR   - Hikmet Gültekin  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 337-353


Özet
Hadis isnad sistemi, tüm ilmi çevrelerce takdir edilmiş bir sistemdir. Bilindiği üzere insanın ortaya koyduğu her üründe, insana ait bir unsurun olması kaçınılmazdır. Bu sebeple hadis isnad sistemine de insani unsurlar bulaşmıştır. İsnad sistemini, diğer bölge ve dinlerin tarihi bilgi aktarım süreçleriyle karşılaştırdığımızda, insani tasarrufların, minimum düzeyde hadis ilmine etki ettiği görülmektedir. Oryantalistler, Rönesans’tan sonra tarihsel verilere ulaşmak için kullanılan tarih analiz sistemini, isnad sistemine uyguladılar. Fakat onların tarihe bakış açısı, sosyal ve tarihî sâiklerle şekillendiği için dînî ve tarihî verilere şüphe ile bakmaktaydılar. Bu nedenle onlar İslami kaynakları, hadislerin metni ve ravilerini anakronizm içerisinde gözlemlediler. Oysaki isnad sistemindeki insan kaynaklı unsurların hatta hadis münekkidlerinin aynı şahıs hakkındaki çelişkili rivayetlerinin bile, isnad sistemi tarihî gerçekleri ve iç dinamikleri ile birlikte değerlendirildiğinde oryantalistlerin vardıkları sonuçlardan farklı sebeplere dayandığı görülecektir.

Anahtar Kelimeler
Münekkit, Çelişki, Anakronizm, Oryantalist, İnsani Tasarruf

Abstract
The hadith isnad system is a system that has been appreciated by all the scientific environments. As it is known, it is inevitable to have a human element in every product human reveals. For this reason, humanitarian elements have been transmitted to the hadith isnad system too. When we compare the Isnad system with the historical information transfer processes of other regions and religions, it is observed that humanitarian facts have minimum level effect on hadith. The Orientalists applied the history analysis system, which was used to reach historical data after the Renaissance, to the isnad system. But since their perspective on history was shaped by the social and historical motives so they were skeptical of the historical and religious data. For this reason, they observed Islamic sources, the text and narrators of the hadith in anachronism. Whereas, when the human-induced elements in the isnad system, moreover even the hadith criticizers’ conflicting assessments about the same person are evaluated together with the historical realities and internal dynamics of the isnad system, it will be seen that it is based on different reasons from consequences which the orientalists have reached.

Keywords
Criticizer, Contradiction, Anachronism, Orientalist, Humanitarian Facts.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 37
Today Total : 141
Total : 397846

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri