Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessDEYİMLERDE YER ALAN ‘SU’ KAVRAMININ ÇAĞRIŞIM YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE 'WATER' CONCEPT IN THE IDIOMS BY THE CALLING METHOD )

Author : Melike SOMUNCU    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (69)
Page : 161-173


Özet
Bireyin anlama ve anlatma kabiliyetine katkı sağlayan deyimler, toplum tarafından kabul görmüş, daha çok gerçek anlamları dışında kullanılarak anlatıma canlılık katan kalıplaşmış, kısa ve özlü dil birlikleridir. Türkoloji’de deyimler hem tanım hem de kavram açısından birçok kez çalışmalara konu olmuştur. Bu makalede deyimlerin Türkoloji sahasında nasıl tanımlanıp anlamlandırıldığı konusuna değinildikten sonra deyimlerdeki örtük anlamı gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olan çağrışım yöntemi ve bu yöntemin ilkelerinden bahsedilmektedir. Daha sonra ‘su’ kavramının geçtiği deyimlerin bazıları ele alınıp, bu deyimler çağrışım yönteminin esas üç unsuru olan benzerlik, yakınlık ve karşıtlık ilkelerine göre incelenmektedir. Böylece deyimlerde yer alan ‘su’ kavramının çağrışım yönteminin hangi ilkesine göre oluştuğu belirlenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Deyim, Çağrışım Yöntemi, Su

Abstract
The idioms that contribute to the ability of the individual to understand and explain are stereotypical, short and concise language associations that are accepted by the society and that bring liveliness to the expression by using them outside of their real meanings. In Turkology, idioms have been the subject of many studies both in terms of definition and concept. In this article, after mentioning how idioms are defined and interpreted in the field of Turcology, the connotation method that helps to reveal the implicit meaning in idioms and the principles of this method are mentioned. Later, some of the idioms that the concept of 'water' goes through are examined and these idioms are examined according to the similarity, closeness and contrast principles, which are the three main elements of the connotation method. Thus, it is tried to be determined according to the principle of the connotation method of the concept of 'water' in the idioms.

Keywords
Idiom, Connotation Method, Water

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 45
Today Total : 139
Total : 397844

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri