Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessTELEVİZYON REKLAMLARINDA GERÇEK ÜSTÜ ANLATI VE ÖRNEK REKLAM FİLM ÇÖZÜMÜNDE ANNELİK İMGESİ
(MOTHERHOOD IMAGE IN TELEVISION ADVERTISEMENTS AND IN SURREAL NARRATION AND SAMPLE ADVERTISEMENT FILM ANALYSIS )

Author : Erhan YILDIRIM    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (69)
Page : 1323-1331


Özet
Günümüzde üretilen mal ve hizmetler birbirlerine benzemeye başlamıştır. Mal ve hizmetlerin rakiplerden ayrılan yönlerini ve üstünlüklerini göstermek için reklam çok önemli bir araç haline gelmiştir. Ancak mal ve hizmetlerin farklılıklarını, sorun çözme şekillerini ve rakiplere göre üstünlüklerini gösteren reklam hazırlamak kolay değildir. Reklamcıların türdeş olmayan hedef kitlesini yakalayabilmesi, reklamı izlettirebilmesi, dinlettirebilmesi ve satabilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu yüzden reklamcılar farklı yöntemleri kullanarak hedef kitlesini yakalayabilmeyi ve etkilemeyi amaçlamaktadırlar. Bu konuda başvurulan yöntemler farklı stratejiler kullanmak, farklı reklam filmi anlatım biçimi ve farklı anlatım içeriklerini uygulamaktır. Bu çalışmada televizyon reklamlarında mal ve hizmetlerin farkını ve farkındalığını sağlamada televizyon reklam filmi anlatım içeriğinin ne olduğu, önemi ve markaya katkıları tartışılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesini televizyon reklam filmi anlatı içerik türlerinden birisi olan gerçek üstü anlatı oluşturmuştur. Çalışmanın teorik çerçevesinin üzerine e-bebek televizyon reklam filmi amaçlı örneklem kapsamında seçilmiştir. Çalışmada gerçek üstü anlatı içeriği ile reklamın düz anlamını, yan anlamını, sloganını, müziğini, oyuncularını inceleyerek ebebek markasının tüketicilerin zihnindeki yerini, konumunu, tüketicilere ne dediğini, tüketicilere sunduğu vaadi, vb. ortaya çıkarabilmek amaçlanmıştır. Reklam filminin analizi gerçek üstü anlatı içeriğinin anlatı özelliklerine göre yapılmıştır. Seçilen reklam filminin çözümlemesinde göstergebilim analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada anneliğin nasıl mucizeler yarattığı ve nasıl gerçek üstü güç olduğu ve olabileceği izleyiciye sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Televizyon Reklamları, Gerçek üstü anlatı, Anlatı İçeriği.

Abstract
In our present day, the goods and services produced are starting to look similar to each other. The advertisement has become a very important tool to show the aspects and superiority of goods and services that separate them from competitors. However, it is not easy to prepare advertisements showing the differences between goods and services, the way they solve problems, and the superiority over competitors. It is becoming more and more difficult for advertisers to catch a unique target audience, make their advertisement be watched, listened and sell their goods. For this reason, advertisers use different methods to catch and influence their audience. The methods used in this respect are using different strategies, applying different advertisement film narration formats, and different narrative content. In the present study, the contents of television advertising films, and the importance and contributions to the brand and in ensuring difference and awareness of goods and services were discussed. The theoretical framework of the present study was the Surreal Narration, which is one of the narrative content types of television advertising films. In addition to the theoretical framework of the study, the “e-baby television” advertisement was selected as part of the sampling in line with the Purposeful Sampling Method. In the study, the purpose was to examine the plain meaning, side meaning, slogan, music, players of the advertisement with surreal narrative content, to determine the place of the “e-bebek” brand in the minds of consumers, its position, what it says to consumers, the promise it offers to consumers, etc. The analysis of the advertisement film was made based on the narrative characteristics of the surreal narrative contents. The Semiotic Analysis Method was used in the analysis of the selected advertisement film. In the study, the presentation was to show the audience how motherhood created miracles and how surreal power was and how it could be.

Keywords
Television Advertisements, Surreal Narration, Narration Content.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 25
Today Total : 11
Total : 416127

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri