Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessÖĞRETMENLERİN VE YÖNETİCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN OKULLARDAKİ ÖĞRETİMSEL DENETİM UYGULAMALARI
(INSTRUCTIONAL SUPERVISION PRACTICES IN SCHOOLS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS )

Author : Sabahattin SÜMER   - Sevilay ŞAHİN  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 835-844


Özet
Bu çalışma okullardaki öğretimsel denetim uygulamalarını tespit etmek ve yönetici görüşlerine göre aksayan yönlerin sebeplerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Karma araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada araştırmanın nitel boyutu için 198 öğretmene İlgan(2014) tarafından geliştirilen “Okul Müdürünün Öğretimsel Denetim Davranışları Ölçeği(ÖMÖDD)” uygulanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise 25 okul müdürü ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda kullanılan ölçekteki maddelerin aritmetik ortalaması bulunmuş, ortalaması düşük çıkan maddeler esas alınarak nitel görüşme formu hazırlanmıştır. Nitel boyutta elde edilen verilerin analizi sonucunda “ öğretimi ve öğretmeni geliştirme” ile “sınıf ziyaretleri ve geri bildirim sunma” şeklinde iki ana tema, bu ana temaların altında ise 7 farklı alt tema oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Denetim, öğretimsel denetim, okul

Abstract
This study was carried out to determine the instructional supervision practices in schools and to determine the reasons of disruptive aspects according to the views of the manager. In this research, which was carried out using a mixed research method, the “Teaching Supervision Behaviors Scale of the School Principal Scale (ÖMÖDD)”, which was developed by İlgan (2014), was applied to 198 teachers for the qualitative dimension of the research. In the qualitative dimension of the research, interviews were made with 25 school principals. The arithmetic mean of the items in the scale used in the quantitative dimension of the research has been found, and a qualitative interview form has been prepared based on the items that have a low average. As a result of the analysis of the data obtained in a qualitative dimension, two main themes, namely “developing teaching and teacher” and “classroom visits and presenting feedback”, and 7 different sub-themes were created under these main themes.

Keywords
Supervision, instructional supervision, school

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 34
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri