Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessERGENLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF ADOLESCENTS' INTERNET ADDICTION LEVELS ACCORDING TO VARIOUS DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Osman GÖNÜLTAŞ   - Muhammed Süleyman AKIN - Kıvanç UZUN - Faruk Abdullah ÖZCAN  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (70)
Page : 519-529


Özet
Bu araştırmanın amacı ergenlerin internet bağımlılık düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba sağ ya da ölü olma durumu, anne-baba birliktelik durumu ve anne-baba öğrenim durumu değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Isparta il merkezinde yer alan ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam eden 365 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemek için bağımsız gruplar t-testi ile tek yönlü varyans analizi ve farklılıkların kaynağını test etmek için Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ergenlerin internet bağımlılığı düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba birliktelik durumu, baba sağ olma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. Anne-baba öğrenim durumu, anne sağ olma durumuna göre ise anlamlı farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
İnternet kullanımı, internet bağımlılığı, ergen, ergenlik.

Abstract
The aim of this research is to examine adolescents' internet addiction levels according to gender, class level, parental alive or dead status, parental cohesion status and parental learning status variables. The study group consists of 365 students who continue their education in secondary education institutions in Isparta. Personal Information Form and Young Internet Addiction Test Short Form were used as a data collection tool in the study. In analyzing the data, independent groups t-test and one-way variance analysis and Tukey test were used to test the source of differences to determine whether participants differed according to their demographic characteristics. According to the findings, the levels of internet addiction of adolescents vary significantly depending on gender, class level, parent cohabitation status, and condition of the father being alive. The state of education of the parents depending on the condition of the mother being alive does not differ significantly.

Keywords
Internet use, internet addiction, adolescents, adolescence

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 42
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri