Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(DETERMINATION OF NUTRITION HABITS OF ÇUKUROVA UNIVERSITY STUDENTS WHO PLAY AND DO NOT PLAY SPORTS )

Author : Cenab TÜRKERİ  Bilgihan BÜYÜKTAŞ - Barışcan ÖZTÜRK  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (70)
Page : 1263-1270


Özet
Bu çalışma spor yapan ve yapmayan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalamaları 22,10±3,16 yıl, boy ortalamaları 1,72±0,09 m, ağırlık ortalamaları 66,71±13,97 kg, BMI değerleri 22,15±4,07 kg/m2 olan toplam 297 gönüllü (kadın=148, erkek=149) üniversite öğrencisi katılmıştır. Verilerin normallik dağılımı için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve normal dağılım göstermediği bulunmuştur. Veriler normal dağılım göstermediği için ikili karşılaştırmalarda non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Veriler incelendiğinde üniversite öğrencilerinin en çok sabah öğününü atladıkları en az ise akşam öğününü atladıkları görülmüştür. Öğrencilerin %50’den fazlasının kurubaklagil-tahıl ve hamur işi besin gruplarını tükettiği, %70’den fazlasının meyve ve sebze ürünlerini tükettiği ve %75’den fazlasının et ürünlerini yüksek miktarda tükettiği bulunmuştur. Erkek üniversite öğrencilerinin kadın üniversite öğrencilerine göre beslenme alışkanlıkları, yiyecek dışı ürünler, besin tüketim sıklığı ve performans alt boyutları ile toplam beslenme skorlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p?0,05). Spor yapan üniversite öğrencilerinin spor yapmayan üniversite öğrencilerine göre beslenme alışkanlıkları, performans alt boyutları ve toplam beslenme düzey skorlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; öğrencilerin genelde erken saatlerde dersleri bulunmasından dolayı kahvaltı öğününü atladıkları ve akşam saatlerinde yemek yemeyi tercih ettikleri, sağlıklı bir yaşam ve günlük protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilinçli bir tercih olarak et ve et ürünlerini yüksek düzeyde tüketmekte oldukları, erkek üniversite öğrencilerinin beslenme düzeylerinin kadın üniversite öğrencilerine göre daha iyi olduğu ve spor yapan üniversite öğrencilerinin de spor yapmayan üniversite öğrencilerine göre beslenme durumlarına dikkat ettikleri, düzenli ve iyi beslendikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Beslenme, Obezite, Fast food Tüketimi, Protein Tüketimi, Spor

Abstract
This study was carried out to examine the nutritional habits of Çukurova University students. The average age of the study was 22.10 ± 3.16 years, the average height was 1.72 ± 0.09 m, the average weight was 66.71 ± 13.97 kg, and 297 volunteers with BMI values of 22.15 ± 4.07 kg / m2 (female = 148, male = 149) university student participated. Kolmogorov-Smirnov test was applied for normality distribution of the data and it was found that it did not show normal distribution. When the data was examined, it was observed that university students skipped the most morning meals and at least skipped the evening meals. It was found that more than 50% of students consumed legume-grain and pastry food groups, more than 70% consumed fruit and vegetable products, and more than 75% consumed meat products. A significant difference was found in nutrition habits, non-food products, food consumption frequency and performance sub-dimensions and total nutrition scores of male university students compared to female university students (P?0.05). Spor yapan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, performans alt boyutları ve toplam beslenme düzeyi puanlarında spor yapmayan üniversite öğrencileriyle karşılaştırıldığında anlamlı bir fark vardı (P?0.05). As a result, it was observed that students generally skip breakfast meals due to early classes and prefer to eat during the evening hours. It has been observed that students consume high levels of meat and meat products as a conscious choice to meet a healthy life and daily protein needs. In addition, it has been observed that the nutrition levels of male university students are better than female university students. Moreover, it can be said that university students who do sports also pay attention to their nutritional status and feed regularly, according to university students who do not do sports.

Keywords
Nutrition, Obesity, Fast food Consumption, Protein Consumption, Sports

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 39
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri