Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KAPSAMINDA FORMEL BİR İŞTE ÇALIŞAN KRONİK PSİKOZ HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ: YALOVA ÖRNEĞİ
(DISABLED PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM CHRONIC PSYCHOSIS PATIENTS WHO WORK IN A FORMAL JOB QUALITY OF LIFE: YALOVA EXAMPLE )

Author : Yusuf Barbaros ÜNLÜ   - Halim Ömer KAŞIKCI  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (70)
Page : 593-601


Özet

Kronik psikoz hastalığı (şizofreni ve buna benzer psikotik bozukluklar) genel olarak kişinin rutin yapması gereken ihtiyaçlarına karşı düzensizleşebildiği, sosyal geri çekilme veya motivasyon kaybına neden olabilen, düşünce ve duygulanımda bozukluklarının olduğu de-stabilize bir hastalık türüdür. Bu hastalık türlerinin klinik tablosundaki seyri çevresel, psikolojik ve sosyal birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Paranoid, referans, grandiyöz, erotomanik gibi sanrılar veya optik-akustik halüsinasyonlar, bunlara ek olarak bilişsel bozukluklar görülebilir. Bu nedenle kronik psikoz hastalarında içe kapanma, günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanma, öz bakımında gerileme gibi nedenlerle toplumsal normların dışında kalabilmektedirler. Kronik psikoz hastalığının türevleri kişinin yaşam boyunca klinik takip ve antipsikotik ilaçlar kullanmasını gerektirmekte ve iş gücü kaybına neden olabilmektedir. Bu hastaların rehabilitasyonunda farmakolojik tedavinin yanı sıra toplum temelli tedavi yaklaşımları gibi yöntemler de uygulanmaktadır. Toplum temelli rehabilitasyon bağlamımda engelli bireylerin istihdamı insan hakları ve uluslararası hukuk şümulünce güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda, belirli oranlarda ruhsal engeli olan bireylerin iş gücünden yararlanmak, onları formel bir iş programına dahil ederek rehabilite etmek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 657 sayılı kanunun 53. maddesi dahilinde kamu kurumlarında ruhsal engelli bireyleri de istihdam etmektedir. Bu araştırma toplumda sosyolojik bir olgu olarak hep var olan kronik ruhsal engelli bireylerin mesleki rehabilitasyon kapsamındaki kazanımlarını, iş yerindeki psikolojik uyumunu, sosyal ilişki düzeylerini ve stigmatization’u yaşam kalitesi bağlamında incelemek üzerine yapılmış bir çalışmadır. Çalışma 2020 yılı içerisinde yapılmış olup, örnekleminde ÖSYM tarafından hazırlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları” hükümlerine göre ataması yapılıp, Yalova ilindeki kamu kurumlarında en az bir yıl çalışan kronik psikoz hastalarının göstergeleri değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Psikoz, EKPSS, Engelli, Rehabilitasyon, Mobing

Abstract

Chronic psychosis (schizophrenia and similar psychotic disorders) is a type of de-stabilized disease in which the person can become disorganized in response to the needs of his routine, and disorders of thought and emotion that can lead to social withdrawal or loss of motivation. The course of these types of diseases in the clinical picture may vary depending on many factors, environmental, psychological and social. Paranoid, reference, grandiose, erotomanic delusions or optical-acoustic hallucinations may be seen in addition to these cognitive impairments. For this reason, patients with chronic psychosis may be excluded from social norms due to introversion, difficulty in performing their daily activities, and decline in self-care. The derivatives of chronic psychosis require clinical follow-up and antipsychotic medications throughout life and may lead to Labor loss. In the rehabilitation of these patients, pharmacological treatment is applied as well as methods such as community-based treatment approaches. In my context of community-based rehabilitation, the employment of Persons With Disabilities is guaranteed by human rights and international law. In this context, the state of the Republic of Turkey 657 Law No. 53 for the purpose of using the work force of individuals with certain mental disabilities to rehabilitate them by including them in a formal work program. It also employs individuals with mental disabilities in public institutions. This research is a study of the achievements of individuals with chronic mental disabilities in the scope of vocational rehabilitation, psychological adjustment at work, social relationship levels and stigmatization, which have always existed as a sociological phenomenon in society, in the context of quality of life. The study was conducted in 2020 and in accordance with the provisions of the "disabled Public Personnel Selection exam and admission of Disabled Persons to the state Office” prepared by OSYM in its sample, the indicators of chronic psychosis patients who were assigned and worked in public institutions in Yalova province for at least one year were evaluated.Keywords
Psychosis, EKPSS, Disability, Rehabilitation, Mobbing

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 20
Today Total : 184
Total : 415763

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri