Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ DÜZEYİNİN SOSYAL ADALET SAVUNUCULUĞUNA ETKİSİ
(THE EFFECT OF EMPATHY LEVEL ON SOCIAL JUSTICE ADVOCACY IN STUDENTS OF SOCIAL WORK )

Author : Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR   - Derya KAYMA  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (70)
Page : 910-920


Özet
Bu araştırmada sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin empati düzeylerinin sosyal adalet savunuculuğu üzerinde etkisinin olup olmadığının incelenmesi ve bazı demografik özelliklere göre empati düzeyinin ve sosyal adalet savunuculuğunun istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterip gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırmanın ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış kesitsel bir çalışmadır. Araştırmaya Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören gönüllü 138 öğrenci katılmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği, Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; empati düzeyinin sosyal adalet savunuculuğu üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkide bulunduğu saptanmıştır (R=0.592, R2=0.350, F(1,136)=73.254, p<0.01). Empati Düzeyi Belirleme Ölçeğinin alt boyutlarından duygusal empati, bilişsel empatii sosyal beceriler ile sosyal adalet savunuculuğu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif ilişki saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre duygusal empati [t(136)=3.394, p=.001<.01], müracaatçının güçlendirilmesi [t(136)= 0.642, p=.017<.05] ve sosyal/politik savunuculuğun [t(136)= 0.546, p=.002<.01] istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Katılımcıların empati düzeyleri ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), sosyal adalet savunuculuğunun alt boyutu olan müracaatçı/toplum savunuculuğu boyutu ile negatif ve düşük düzeyde istatistiksel açıdan anlamlı ilişkinin bulunduğu saptanmıştır (r=-0.181, p<0.05). Araştırma sonucunda empati becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sosyal adalet savunuculuğunda artışı beraberinde getirebileceği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler
empati, sosyal adalet, savunuculuk

Abstract
In this study, it was aimed to examine whether the empathy levels of the students of the social work department had an impact on social justice advocacy and to determine whether the level of empathy and social justice difference showed a statistically significant difference according to some demographic characteristics. The research is a cross-sectional study designed in the relational screening model of quantitative research. 138 volunteer students studying at the Social Work Department of Gümüşhane University participated in the study. The data were analyzed in SPSS package program. Empathy Level Determination Scale, Social Justice Advocacy Scale and Personal Information Form were used as data collection tools. According to the findings obtained from the research; empathy level was found to have a statistically significant effect on social justice advocacy (R = 0.592, R2 = 0.350, F (1.136) = 73.254, p <0.01). A statistically significant and positive relationship was found between emotional empathy, cognitive empathy social skills and social justice advocacy, which are sub-dimensions of Empathy Level Determination Scale. Emotional empathy according to the gender of the participants [t (136) = 3.394, p = .001 <.01], strengthening While there was no significant relationship between participants' empathy levels and age (p> 0.05), it was found that there was a negative and low level statistically significant relationship with the client / community advocacy dimension, which is the sub-dimension of social justice advocacy (r = -0.181, p <0.05).the client [t (136) = 0.642, p = .017 <.05] and social / political advocacy [t (136) = 0.546, p = .002 <.01] statistically significant difference. As a result of the research, it can be stated that studies aiming to increase empathy skills may bring an increase in social justice advocacy.

Keywords
empathy, social justice, advocacy

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 22
Today Total : 6
Total : 416122

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri