Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessKADINLAR AÇISINDAN DEDİKODU
(GOSSIP IN TERMS OF WOMEN )

Author : Aysel TEKGÖZ OBUZ    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (70)
Page : 579-587


Özet
Bu çalışmada ilkin, dedikodu kavramının tanımı, işlevleri ve ilişkili olduğu bazı kavramlar irdelenmiştir. Ayrıca dedikodu cinsiyet bağlamında incelenmiştir. Tarihsel süreç açısından bakıldığında genel olarak dedikodunun bir kadın eylemi olduğu savunulur. İnformal bir iletişim türü olarak gerçekleşen dedikodu, insan iletişiminde zararlı yönlerinin çok olmasının yanında bireyler arasında sosyalleşme ve paylaşmanın gerçekleşmesini sağlaması açısından kimi zaman gerekli bir eylem olarak görülebilmektedir. Çalışmada görüşülen kişiler açısından dedikodunun ne olduğu, genellikle kimlerle dedikodu yapıldığı, neden dedikodu yapıldığı, genellikle nerede dedikodu yapıldığı, çoğunlukla kimin dedikodu yaptığı (kadın mı- erkek mi), son olarak da dedikodunun faydalarının ne olduğunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elazığ ilinde yaşayan 15’i çalışan 15’i de ev hanımı olmak üzere toplam 30 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Genel olarak dedikodu; biri hakkında olumsuz konuşma ya da paylaşım yapma yoluyla rahatlama şeklinde tanımlanmaktadır. Kadınlar çoğunlukla güvendikleri kişilerle dedikodu yapmaktadır. Dedikodu eylemini sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Dedikodu konusu ise; kadınların sosyo-kültürel yapısına göre değişmektedir. Katılımcıların çoğunluğu; “merak”, “kıskançlık”, “intikam”, “kendini ıspatlama”, “itibar kazanma”, “vakit öldürme”, veya “eğlenceli bulma”, “rahatlama” nedeniyle dedikodu yapmaktadır. Kadınlar her yerde dedikodu yapılabileceği düşünmektedir. Katılımcılara göre kadınlar daha çok dedikodu yapmaktadır. Erkeler de dedikodu yapar ve erkeklerin yaprığı dedikodular daha zarar verici olmaktadır. Son olarak katılımcılar dedikodunuın olumlu işlevlerinin olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dedikodu, Söylenti, Kadın

Abstract
In this study, first, the definition of the concept of gossip, functions and some of the concepts which are related to gossip, have been researched. Also, gossip is studied in the context of sexualty. In the historical process, in general, gossip is considered to be women’s action. Gossip, which is a kind of informal communication, has very harmful aspect of human cominication. however, by providing socialization, solidarity and sharing among in dividuals, it can be accepted useful and necessary. It is aimed to find out what gossip is for the people interviewed in the study, who is often gossiped with, why gossiping is done, where gossip is often made, who gossips mostly (male or female), and finally what the benefits of gossips are. Qualitative research method was used in the study. In-depth interviews were conducted with 30 women, 15 of whom were working, and 15 were housewives living in the city of Elazig. Gossip in general; it is defined as relaxation by speaking negatively or sharing about someone. Women often gossip with people who they trust. The act of gossip is frequently carried out. The subject of gossip is depending on the socio-cultural structure of women. The majority of the participants gossiping because of "curiosity", "jealousy", "revenge", "self-proof", "reputation", "killing time","finding it fun" or "relaxation". Women think that gossip can be done everywhere. According to the participants, women do more gossip. Men also gossip, and men gossip is more damaging. Finally, the participants think that gossip has positive functions.

Keywords
Gossip, Rumour, Women

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 25
Today Total : 135
Total : 397840

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri