Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessBATILILAŞMA HAREKETİ OLARAK ÇEVİRİ FELSEFESİNE BİR BAKIŞ
(A GLANCE AT TRANSLATION PHILOSOPHY AS A WESTERNIZATION MOVEMENT )

Author : Burcu TÜRKMEN    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 107-113


Özet

En geniş anlamda, felsefe, varoluş ve bilgi için bilimsel araştırma olarak tanımlanır. Belli bir kültürün dili ile bütünleşerek gelişir. Bu açıdan bakıldığında, çeviri kültürlerarası etkileşim sağlayan bir araç olarak bilinir. Ancak, temel düzeyde çeviri, bir dildeki metinlerin biçimleri, anlamları ve stilleri ile hedef dile ve / veya kültüre aktarılması olarak bilinir. Bu iletim süreçleri Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi'nde Batılılaşma hareketinin bir parçası olarak da kabul edilmektedir. Bu dönemde Osmanlı kültürü, Batı kültürlerinden roman ve tiyatro oyunlarını çevirerek kültürel bir dönüşüme katılmaya başladı. Bu çalışmada, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceki yıllarda çeviri felsefesinin Batılı kaynaklarla karşılaştırılarak analiz edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metinleri birden fazla biçimde çevirmek mümkün ise, çevirmenlerin ve tercümanların fikirleri önem kazanır. Bu nedenle, çeviri işlemi öncesinde ve sırasında, hedef dildeki metinlerin ideal formları, çevirmen ve tercümanların zihninde düşünülmekte ve tartışılmakta ve teoriler ortaya çıkmakta ve felsefi söylemler oluşmaktadır.Anahtar Kelimeler
Çeviri, Felsefe, Çeviri Felsefesi, Batılılaşma, Tanzimat Dönemi

Abstract

Abstract In the broadest sense, the philosophy is described as the scientific search for existence and knowledge. It develops by integrating with the language of a certain culture. When it is viewed from this respect, the translation is known as a device to provide intercultural interaction. However, on the basic level, translation is known as the transmission of the texts in a language with their forms, meanings and styles into a target language and/or culture. These transmission processes are also accepted as a part of the Westernization movement during the Tanzimat Period in the Ottoman Empire. During this period The Ottoman culture began to be involved in a cultural transformation by translating the novels and theatre plays from the Western cultures. In this study, it is aimed to analyse and evaluate the position of translation philosophy especially during the years before the establishment of The Republic of Turkey by comparing with the Western sources. If it is possible to translate the texts more than one form, the ideas of the translators and the interpreters gain importance. Thus, before and during the translation process, the ideal forms of the texts in the target language are thought and discussed in the minds of translators and interpreters, and the theories occur and the philosophical discourses appear.Keywords
Translation, Philosophy, Translation Philosophy, Westernization, Tanzimat Period

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 58
Today Total : 66
Total : 398203

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri