Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessTÜREV ARAÇ KULLANIMININ BANKALARIN FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI ETKİSİ: BIST BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(THE EFFECT OF DERIVATIVE INSTRUMENTS USE ON BANKING INTEREST RATE RISK AND EXCHANGE RISK: AN APPLICATION ON BIST BANKING SECTOR )

Author : Serdar KUZU   - İsmail Erkan ÇELİK  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 965-973


Özet

Son 30 yıl içinde bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Yaşanan bu gelişmeler sayesinde bankacılık sektöründe işlemlerin hem daha kısa sürede yapabilme imkanı hem de farklı türde riskler ile başa çıkabilme durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan sonra Bankacılık sektöründe farklı türde ortaya çıkan risklerin maliyetleri düşürebilmek için yada bu risklere karşı korunabilmek için neler yapılabileceği durumunu tartışılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler sonrasında bankacılık sektöründe yaşanan teknolojik yenilikler ve bankalar riske yönelik hizmetlerini geliştirerek türev ürün kullanımına yönelmeye başlamışlardır. Bankaların artan risklere karşı alabileceği önlemlerin başında türev ürünler yer almaktadır. Bu noktada türev ürün kullanımı ile bankaların yaygın bir şekilde maruz kaldıkları faiz ve kur riskine karşı risk yönetim uygulamaları arasındaki ilişki çalışmanın temel amacını ortaya koymaktadır. Bu ilişkinin ortaya konabilmesi için çalışmanın ana konusunu temsil eden bankaların spekülasyon ya da hedge amaçlı türev ürün kullanımı ile kur ve faiz oranı riski arasında ki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada 2005-2018 dönemleri arasında BIST 100 de yer alan ticari bankaların spekülasyon ve hedge amaçlı türev araç kullanımı ile faiz ve kur riskleri arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi ile ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırmada kullanılan değişkenler doğrultusunda iki farklı panel regresyon modeli oluşturulmuştur. Çalışmada bağımlı değişkenler olarak faiz ve kur riski olmak üzere iki farklı model ele alınmıştır. Çalışma sonucunda bankaların öngörülebilir faiz hareketlerinde karlılıklarını arttırabilmek, karlılıkların düşüşte olduğu zamanlarda spekğülatif işlemler yaparak, piyasadaki volatilite hareketlerinin yüksek olduğu dönemlerde faiz riskine karşı hedge işlemleri yapması gibi birtakım durumlarda spekülasyon ve hedging amaçlı türev ürün kullanımı faiz riskini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bunun yanında kur riskinin bağımlı değişken olduğu durumlarda , bağımsız değişkenlerden hedging ve spekülasyon ile anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin mevcudiyeti bankaların döviz kurunda ki volatilite hareketlerinin sık yaşandığı dönemlerde hem bu hareketten kar elde edebilmek hem de korunmak amaçlı türev ürün kullandığı, ancak bu dönemlerde daha çok kar elde etmek amacıyla daha çok türev ürün kullandıkları görülmektedir. Bir başka deyişle bankalar volatilite hareketlerinin yüksek olduğu dönemlerde, piyasayı iyi analiz ederek dövizdeki dalgalanmayı kar getirecek şekilde türev ürün kullanımına başvurarak kur riskini düşürdükleri tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Döviz Kuru Riski, Faiz Oranı Riski, Türev Ürün, Panel Veri Analizi

Abstract

The developments in information and communication technology in the last 30 years have affected the banking sector significantly as in all sectors. Thanks to these developments, the banking sector has revealed both the possibility of performing transactions in a shorter time and the ability to cope with different types of risks. From this point on, it is started to discuss the situation of what can be done in order to reduce costs or to protect against these risks in the banking sector. After these developments, the technological innovations in the banking sector and banks have started to turn to the use of derivative instruments by improving their risk-oriented services. Derivative instruments are among the primary measures that banks can take against rising risks. At this point, the relationship between the use of derivative instruments and the risk management practices against the interest rate and currency risk that the banks are exposed to, reveals the main purpose of the study. In order to reveal this relationship, the relationship between the banks' speculation or hedge derivative instruments representing the main subject of the study and the exchange rate and interest rate risk was analyzed. The purpose of this study is to reveal the relationship between the use of derivative instruments for the purpose of speculation and hedge of commercial banks in BIST 100 between 2005 and 2018, and interest and exchange rate risks by using panel data analysis method. In line with the variables used in the research, two different panel regression models were created. In the study, two different models, interest and exchange rate risk, are considered as dependent variables. As a result of the study, it has been observed that the use of derivative instruments for speculation and hedging for interest purposes has decreased in some cases such as increasing the profitability of banks in predictable interest movements, speculating in times of high volatility in the market by performing speculative transactions at times of profitability. In addition, in cases where the exchange rate risk is a dependent variable, the existence of a significant and negative relationship with hedging and speculation as independent variables, banks used derivative instruments both in order to gain profit from this movement and to protect them during periods when volatility movements in exchange rates are frequently experienced, it is seen that they use more derivative products in order to make profit. In other words, it was determined that banks reduced the exchange rate risk by applying derivative products in a way to make a profit in foreign currency fluctuation by analyzing the market well during periods of high volatility movements.Keywords
Exchange Rate Risk, Interest Rate Risk, Derivative Instruments, Panel Data Analysis

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 40
Today Total : 136
Total : 397841

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri