Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessTÜRKİYE'DE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ VE PLANLI DÖNEMDE FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ
(THE DEVELOPMENT OF INTEREST RATES IN PLANNED PERIOD AND THE DEMOCRATİC PARTY PERIOD )

Author : Ali BİRVURAL   - Nevin COŞAR  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 877-889


Özet

20 inci yüzyıl başlarında dünyayı önemli ölçüde etkileyen dünya savaşları ve evrensel düzeyde yaşanan 1929 İktisadi Krizi faiz oranlarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Savaştaki ülkeler ordularını finanse etmek için, savaş sonrası ise yıkılan ülkelerini yeniden yapılandırmak için krediye ihtiyaç duyması faiz oranlarını etkilemiştir. Bu çalkantılı dönemin mirasını devralan Türkiye'de yeni kurulan Cumhuriyetin finansman ihtiyaçları, inceleyeceğimiz dönem olan çok partili dönem ve planlı dönemde de etkilerini göstermiştir. Ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda para politikasına dikkatle yaklaşılırken, dış kaynaklardan beklentiler gerçekleşmemiş ve Merkez Bankası rezervleri kullanılmıştır. 1950-1960 sürecinde yaşanan programsız ve sürdürülmez büyüme döneminden sonra ekonominin bir plana bağlanması fikri genel kabul alırken bu düşünce 1961 Anayasası'nda da yer almıştır. Merkez Bankası’na faiz alanında ciddi yetkiler sağlanmış ve temel belirleyici aktör haline getirilmiştir. Türkiye’de sermaye eksikliği ve kredilerin kıt olması, çarpık sektörel gelişme eğilimleri, popülist politikalar, sermaye piyasasının gelişmemiş olması, faiz oranlarını etkileyen en önemli faktörlerden olmuştur. Planlı dönemde belirgin bir faiz politikasının olmadığı, faiz oranlarının kısa vadeli oranlarda yükselme trendinde olduğu, uzun vadeli oranlarda daha yumuşak da olsa bir artış trendinin olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Finans tarihi, Bankacılık, Merkez Bankası, Faiz.

Abstract

The world wars and the global economic crisis of 1929, which significantly affected the world at the beginning of the 20th century, are among the major factors affecting interest rates. Countries at war needed loans to finance their armies and post-war countries to restructure their destroyed countries affected interest rates. The financing needs of the newly established Republic in Turkey, which inherited the legacy of this turbulent period, have also shown their impact in the multi-party period and planned period that we will examine. While monetary policy has been carefully approached in line with economic development goals, expectations from external sources have not been realised and Central Bank reserves have been used. While the idea of linking the economy to a plan after the unscheduled and unsustainable growth period of 1950-1960 was generally accepted, this idea was also enshrined in the 1961 constitution. The central bank has been given considerable powers in the field of interest and has been made the main determining actor. The lack of capital and the scarcity of loans in Turkey, skewed sectoral development trends, populist policies, the lack of capital market development have been among the most important factors affecting interest rates. It was observed that there was no significant interest rate policy in the planned period, that interest rates were on a trend of rising at short-term rates, and that there was an upward trend, albeit softer, at long-term rates.Keywords
Financial history, Democratic Party, Banking, Central Bank.

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 37
Today Total : 9
Total : 416125

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri