Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessMESLEKİ HAYATTAKİ İÇ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ
(BODY LANGUAGE IN INTERNAL COMMUNICATION IN VOCATIONAL LIFE )

Author : Hüseyin DİKME    
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 903-910


Özet

Beden dili, insanlar arası iletişimde en önemli unsurlardan biridir. Mesleki hayatta da gerek iç ve gerekse dış çevrelerle sağlıklı, etkin iletişim kurabilmek için beden dilinin doğru ve yeterli kullanılması gerekmektedir. Beden diliyle desteklenmeyen sözel iletişim kişilerarası ilişkilerde yanlış anlamalarına sebebiyet verebilmektedir. Sözel (yazılı-sözlü) ve sözel olmayan iletişim unsurlarının birbirini tamamlayan-destekleyen bir şekilde kullanılabilmesi, iç ve dış çevreleriyle çeşitli ilişkilerde bulunan meslek mensuplarının mesleki yetkinliklerinde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada beden dilinin sözel iletişimi tamamlayan bir iletişim unsuru olarak mesleki hayattaki iç iletişimde önemi ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
İç İletişim, Mesleki Hayat, Beden Dili

Abstract

The body language is one of the most important components between communication with people. In professional life, it is necessary to use the body language correctly and adequately in order to communicate effectively both internally and externally environment. Verbal communication that is not supported by body language can cause misunderstanding in interpersonal relations. The use of verbal (written-verbal) and non-verbal communication elements in a complementary-supportive manner has an important share in the professional competencies of professional members who have various relationships with their internal and external environment. In this article, the importance of body language in interior communication in professional life as a communication component that complements verbal communication is discussed.Keywords
Interior Communication, Professional Life, Body Language

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 33
Today Total : 135
Total : 397840

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri