Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick access“Gönüllü Müzik Olayları”: Kavramsal Bir Girişim
(“Voluntary Music Events”: A Conceptual Initiative )

Author : Burçe ULUBİLGİN    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Müziksel tınının ve toplumsal parametrelerin bir arada bulunduğu müzik olayları, müziksel davranışların çözümlenmesinde incelenebilecek temel bir unsur olarak iş görür. Etnomüzikoloji disiplini için ise müzik olayları, inceleme yapılan topluluğun ya da grubun müziksel ve kültürel parametrelerini barındırması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle müziksel olayların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalara dair saptamalar, müzik araştırmaları için bir yol gösterici görevindedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların günümüz müzik olaylarını sınıflandırmak için yeterli olmaması yeni bir sınıflandırma ihtiyacı doğurur. Çalışmanın amacı müzisyenlerin doğrudan maddi kazanç elde etmediği müzik olaylarını sınıflandırmaktır. Bunun için “gönüllü müzik olayları” kavramı tarafımca önerilmektedir. Çalışmada, önerilen bu kavramın sınırları çerçevelenecek, gönüllü müzik olaylarına dair somut örnekler etnografik olarak incelenerek sunulacaktır

Anahtar Kelimeler
Müzik olayları, Gönüllü, Kültürel Sermaye, Simgesel Sermaye, Toplumsal Sermaye

Abstract
Music events are the most fundamental element that can be studied by analyzing musical behavior. For the discipline of ethnomusicology, music events have an important place due to containing musical and cultural parameters of the group or community studied. Therefore, classification of musical events and determinations regarding these classifications would guide for music research. However, studies in this subject are not enough to classify contemporary music events. For this reason, a new classification is needed. The aim of this study is to classify music events in which musicians do not obtain the direct financial gain. Therefore, the concept of "voluntary music events" is suggested by this study. In the study, the boundaries of this suggested concept will be framed and as concrete examples of volunteer music events, a few music events will be ethnographically examined and explained.

Keywords
Music Events, Voluntary, Cultural Capital, Symbolic Capital, Social Capital

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 25
Today Total : 11
Total : 416127

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri