Home  |  Legal   |  About   |  Editorial Board   |  Contact  |  Türkçe

Quick accessSon SayıEditor


Assistant Editor


Yayın Tarihi:  30.08.2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Memet ABUKAN  
ONTOLOJİK EDEBİYAT KURAMI ve FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN “ÇAĞLARDA” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ Ss, 5-21
ONTOLOGICAL LITERARY THEORY AND AN ANALYSIS ON A POEM “ÇAĞLARDA” BY FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MEHMET ALPTEKİN  
TAŞELİ PLATOSU’NDA MİTİK HAYVANLAR: KOÇMAR, SİNKURT VE SIRTINKILIÇ Ss, 22-28
MYTHIC ANIMALS IN TAŞELİ PLATO: KOÇMAR, SİNKURT AND SIRTINKILIÇ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali ALTUN  
THE FEAR AND HATRED OF TURKS IN THE EUROPEANS: STRUGGLES TO LOVE Ss, 29-34
THE FEAR AND HATRED OF TURKS IN THE EUROPEANS: STRUGGLES TO LOVE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ŞAHAP BULAK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAPILARINA GÖRE CÜMLELER Ss, 35-52
SENTENCES ON BASIS OF STRUCTURES IN TURKEY TURKISH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ÇOPUR  
SELİM İLERİ’NİN ROMANLARINDA TÜRK EDEBİYATINDAN İZLER Ss, 53-67
TRACES OF TURKISH LITERATURE İN NOVELS OF SELİM İLERİ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özlem ERCAN  
ÂŞIK ÇELEBİ’NİN SULTAN II. SELİM İÇİN YAZDIĞI TARİH CÜLÛSİYYE’Sİ Ss, 68-84
ASIK CELEBI’S CULUSIYYE OF HISTORY FOR SELIM II
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman ESİN  
FUZULÎ’NİN KASİDE DER-NA’T-I HAZRETİ NEBEVİ’SİNİN ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE ŞAİRİN SU REDİFİNİ KULLANMA NEDENLERİ Ss, 85-101
STYLISTIC FEATURES OF FUZULI'S KASIDE DER-NA'T-I HADRAT NEBEVI AND POET'S REASONS FOR USING WATER REDIF
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçen HASTÜRKOĞLU  
METAFORİK ÇERÇEVELEMENİN ETKİSİ: EROİN METAFORLARININ BİLİŞSEL İŞLEMLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 102-110
THE IMPACT OF METAPHORICAL FRAMING: A STUDY ON COGNITIVE PROCESSING OF HEROIN METAPHORS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan İSİ  
TANTRİK TÜRK BUDİZMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ss, 111-124
RESEARCHES ON TANTRIC TURKISH BUDDHISM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reyhan OKCU - Mustafa TATCI  
ORHAN OKAY’IN ESERLERİNDE SANAT Ss, 125-134
ART IN THE WORKS OF ORHAN OKAY’S
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZBERK  
YAŞAMIN KIYISINDA BİR YAZARIN ÖYKÜLERİNDE İNTİHAR OLGUSU: L.N. ANDREYEV VE ÖZGÜR ÖLÜM Ss, 135-145
SUICIDE PHENOMENON IN THE STORIES OF AN AUTHOR AT THE COASTAL OF LIFE: L.N. ANDREYEV AND FREE DEATH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçen SEVİM  
EDİP CANSEVER’İN “KÜLDEN ADAMLAR” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME Ss, 146-154
AN ANALYSIS ON THE POEM OF EDİP CANSEVER “KÜLDEN ADAMLAR”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahsum TAŞ  
MUNTECEBUDDÎN El-HEMEDÂNÎ’NİN el-FERÎD fî İ’RÂBİ’L-KUR’ÂNİ’L-MECÎD ADLI ESRİNİNİN MUHTEVASI VE DİLBİLİMSEL KONULARI AÇIKLAMA METODU Ss, 155-171
THE CONTENT OF AL-MUNTACABUDDÎN AL-HAMADÂNİ’S EL-FERÎD Fİ İ’RÂBİ'L-QURAN’IL MACÎD AND HIS DESCRIPTION METHOD OF LINGUISTIC ISSUES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selin TEKELİ  
KİŞİNİN OLUMLU KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ İFADE EDEN RUSÇA DEYİMLERİN SEMANTİK ANALİZİ Ss, 172-181
THE SEMANTIC ANALYSIS OF RUSSIAN IDIOMS EXPRESSING THE POSITIVE CHARACTERISTICS OF THE PERSON
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyhun ÜNLÜER  
ENDÜLÜSLÜ DİLBİLİMCİ İBN SÎDE VE MEŞHUR SÖZLÜĞÜ EL-MUHKEM VE’L-MUHÎTU’L-A’ZAM Ss, 182-192
ANDALUSIAN LINGUIST IBN SIDAH AND HIS FAMOUS DICTIONARY AL-MUHKAM WA’L-MUHÎT AL-A‘ZAM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 101
Today Total : 154
Total : 407959

Adress : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Phone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri